Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau

Contract:
Permanent
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Marketing / Media / PR / Events, Multilingual Jobs
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£18, 000 - £20, 000 y flwyddyn, yn ddibynnol ar brofiad
Posted:
15/02/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Play Wales
Job Ref:
PW/CC

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau

Mudiad: Chwarae Cymru

Lleoliad: Bae Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £18,000 - £20,000 y flwyddyn, yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad cau: 9am - 18 Chwefror 2019

Cynhelir y cyfweliadau: 20 Chwefror 2019

Mae rhuglder yn yr iaith Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyfathrebiadau newydd i ymuno â’n tîm bychan ym Mae Caerdydd. 

Prif faes cyfrifoldeb: i gynorthwyo’r Rheolwraig Cyfathrebiadau i hyrwyddo gwerth chwarae plant yng Nghymru trwy ddarparu gwybodaeth gyfoes ac amserol.

Byddem hefyd yn ystyried ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr mwy profiadol / cymwysedig sy’n chwilio am rôl rhan amser.

Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru - Cymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer dda ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gallai plant chwarae. Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Lawrlwytho pecyn swydd

Lawrlwytho ffurflen gais

Lawrlwytho ffurflen monitro cyfle cyfartal

Company Description

Play Wales is an independent charity funded by the Welsh Government - our area of charitable remit is Wales.

We work to raise awareness of children and young people's need and right to play and to promote good practice at every level of decision making and in every place where children might play.


We provide advice and guidance to support all those who have an interest in, or responsibility for providing for children's play so that one day Wales will be a place where we recognise and provide well for every child's play needs.

Closing Date:
19/02/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings