Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Professional Learning and Development Officer / Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£28, 410 pa
Posted:
11/11/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Early Years Wales
Job Ref:
EYW/DW/1119PLD

Professional Learning and Development Officer

Hours of work: 35 hours per week 52 weeks of the year Monday - Friday

Salary: £28,410 per annum

Benefits: 23 days holiday per annum plus bank holidays, increasing on length of service. 4% employer contribution to company pension.

Location: Cardiff Head Office

Early Years Wales is the largest provider of comprehensive membership services to the Early Years sector in Wales.  We believe that all families have the right to high quality play, education and care opportunities to help their children reach their potential.

We want to support all children, parents/carers/families and Early Years providers to give every child across Wales the best start in life.   

Our services are currently expanding to develop a new professional learning/training department as part of the organisation’s overall strategic plan.

We are looking for an enthusiastic and inspiring individual to develop an evolving learning/training programme.  This  will meet the current and future needs of all of our stakeholders including our 700 members and the Early Years Wales team.  

To be successful, the applicant will be suitably experienced and  qualified to deliver training and have considerable experience in developing learning plans, resources and delivering to diverse audiences, ideally using different delivery models.  They will also be able to identify gaps in current CPD provision.

Our current programme includes Reflective Practice, the Incredible Journey, Play 2 Learn, Journey through Play (0-3), a wide range of specialist workshops for parents and practitioners. 

This is an interesting and exciting time to join the organisation when early years, childhood, education and care policy is being reviewed and reformed by Welsh Government.  The new Children’s Care, Play, Learning and Development qualification has just been launched and offers us opportunities to support learners and employers.

With the Childcare Offer now available across the whole of Wales and the advent of the new Curriculum 2022, we are responding to the needs of our member providers to ensure that children and families are supported to achieve their potential through national and locally funded support programmes and making the most of opportunities for the sector.  We have recently begun the Welsh Active Early Years Project which will support adults and children in achieving healthy active lifestyles.

As Professional Learning and Development Officer you will be responsible to the National Development Manager, CEO and Trustees for overseeing the development and delivery of the learning/training programme.  This will involve the recruitment of learning/training facilitators throughout Wales, identifying sources of fundraising and assisting in funding bids in liaison with colleagues in lead policy areas.

The successful applicant will work alongside our National and Regional Managers who all lead on the policy areas that shape and inform early years provision in Wales to develop an exemplar programme for stakeholders.

Performance criteria – during the first year in post the Development Officer would be expected to

 • Review the current CPD offer provided at Early Years Wales
 • Collate a programme for that offers CPD for  early years and play workforce and opportunities for parents to learn about the importance of play in their child’s development
 • Develop  and implement a marketing plan for CPD for the workforce
 • Carry out a full audit of Early Years Wales staff skills and qualifications
 • Signpost Early Years Wales staff to training opportunities to support their own CPD
 • Identify and apply for a minimum of 4 contracts to deliver learning/training. ie; on behalf of local authorities
 • Liaise with Early Years Wales Managers to establish local training needs
 • Deliver CPD courses/workshops  (no. to be agreed) from Early Years Wales Head Office and venues throughout Wales

A detailed timetabled action plan will be agreed with the Line Manager and CEO at the induction stage

The role will involve extensive travel throughout Wales including some overnight stays and evening and weekend working.

Deadline for applications 9:00 am on 25th November 2019

Interviews in Cardiff on 3rd December


Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun - Gwener

Cyflog: £28,410 y flwyddyn

Buddion: 23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, a gwyliau banc, yn cynyddu gyda hyd y gwasanaeth. Cyfranaid cyflogwr o 4% at bensiwn cwmni.

Lleoliad: Pencadlys, Caerdydd

Blynyddoedd Cynnar Cymru yw’r darparwr mwyaf o wasanaethau cynhwysfawr i’w aelodau yn y sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.  Rydyn ni’n credu fod gan bob teulu hawl i gael cyfleoedd i chwarae, i addysg ac i ofal o’r ansawdd gorau er mwyn helpu eu plant gyrraedd eu potensial.

Rydyn ni eisiau cefnog holl blant, rhieni / gofalwyr / teuluoedd a darparwyr Blynyddoedd Cynnar ledled Cymru er mwyn i bob plentyn gael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Mae ein gwasanaethau’n ehangu ar hyn o bryd i ddatblygu adran dysgu / hyfforddi proffesiynol newydd fel rhan o gynllun strategol cyffredinol y sefydliad.

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n gallu ysbrydoli i ddatblygu ac esblygu rhaglen o ddysgu / hyfforddi.  Bydd yn cyfarfod ag anghenion presennol ac yn y dyfodol ein holl randdeiliaid, gan gynnwys ein 700 o aelodau a’n tîm Blynyddoedd Cynnar Cymru. 

I allu llwyddo, bydd gan yr ymgeisydd brofiad a chymwysterau addas i ddarparu hyfforddiant a chryn brofiad mewn datblygu cynlluniau, adnoddau a darparu dysgu i gynulleidfaoedd amrywiol, yn ddelfrydol gan ddefnyddio gwahanol fodelau o ddarparu.  Bydd hefyd yn gallu dangos y bylchau yn y ddarpariaeth bresennol o Ddatblygu Proffesiynol Parhaus (CPD).

Mae ein rhaglen bresennol yn cynnwys Ymarfer Myfyriol, y Daith Anhygoel, Chwarae i Ddysgu, Taith trwy Chwarae (0 – 3) ac amrywiaeth eang o weithdai arbenigol i rieni ac ymarferwyr. 

Mae’n adeg ddiddorol a chyffrous i ymuno â’r sefydliad wrth i Lywodraeth Cymru adolygu a diwygio polisi blynyddoedd cynnar, plentyndod, addysg a gofal.  Mae’r cymhwyster newydd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant wedi ei lansio ac mae’n cynnig cyfle o’r newydd i ni i gefnogi dysgwyr a chyflogwyr.

Gyda’r Cynnig Gofal Plant ar gael erbyn hyn ar draws Cymru gyfan, a’r Cwricwlwm 2022 newydd ar y gorwel, rydyn ni’n ymateb i anghenion ein haelodau sy’n ddarparwyr i sicrhau fod plant a theuluoedd yn cael eu cefnogi i gyrraedd eu potensial trwy raglenni sy’n cael eu hariannu’n genedlaethol ac yn lleol, a thrwy wneud y gorau o’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer y sector.  Yn ddiweddar, rydyn ni wedi cychwyn ar Brosiect Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru a fydd yn cefnogi oedolion a phlant i gyrraedd ffordd o fyw fywiog, iach.

Fel Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol byddwch yn atebol i'r Rheolwr Datblygu Cenedlaethol, y Prif Weithredwr a'r Ymddiriedolwyr am oruchwylio datblygu a darparu'r rhaglen dysgu / hyfforddi.  Bydd hynny’n cynnwys recriwtio hyrwyddwyr dysgu / hyfforddi trwy Cymru gyfan, canfod ffynonellau o godi arian a chynorthwyo mewn bidiau am arian gyda chydweithwyr mewn meysydd polisi arweiniol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar y cyd â’n Rheolwyr Cenedlaethol a Rhanbarthol, pob un yn arwain ar y meysydd polisi sy’n ffurfio ac a fydd yn sylfaen i ddatblygu rhaglen ragoriaeth i randdeiliaid yn narpariaeth blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Meini prawf perfformiad – yn ystod y flwyddyn gyntaf yn y swydd, disgwylir i’r Swyddog Datblygu:

 • Adolygu’r cynnig Datblygu Proffesiynol Parhaus sy’n cael ei ddarparu gan Blynyddoedd Cynnar Cymru ar hyn o bryd 
 • Trefnu rhaglen sy’n cynnig Datblygu Proffesiynol Parhaus i weithlu blynyddoedd cynnar a chwarae ac sydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i rieni ddysgu am bwysigrwydd chwarae yn natblygiad eu plentyn.
 • Datblygu a gweithredu cynllun marchnata ar gyfer Datblygu Proffesiynol Parhaus i’r gweithlu.
 • Cynnal archwiliad llawn o sgiliau a chymwysterau staff Blynyddoedd Cynnar Cymru
 • Cyfeirio staff Blynyddoedd Cynnar Cymru at gyfleoedd hyfforddi er mwyn cefnogi eu Datblygu Proffesiynol Parhaus eu hunain
 • Nodi a gweithredu o leiaf bedair contract i ddarparu dysgu / hyfforddi h.y ar ran awdurdodau lleol
 • Cydlynu gyda Rheolwyr Blynyddoedd Cynnar Cymru er mwyn canfod beth yw’r anghenion hyfforddi lleol
 • Darparu cyrsiau / gweithdai Datblygu Proffesiynol Parhaus (y nifer i’w cytuno) o Bencadlys Blynyddoedd Cynnar Cymru ac mewn lleoliadau ledled Cymru

Bydd cynllun gweithredu manwl gydag amserlen yn cael ei gytuno gyda’r Rheolwr Llinell a’r Prif Weithredwr ar adeg sefydlu

Bydd y swydd yn cynnwys teithio’n eang ledled Cymru gan gynnwys aros dros nos a gweithio gyda’r nos ac ar benwythnos ar adegau.

Dyddiad cau am geisiadau yw 9:00am ar 25 Tachwedd 2019

Cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 3 Rhagfyr

Company Description

Early Years Wales
(formerly Wales Pre-school Providers Association/yn flaenorol Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru)


Early Years Wales is a national charity and membership organisation that promotes and supports bilingual pre-school care, education and learning through play across Wales.


Our association supports the development and implementation of the Welsh Government’s policy agenda and commitment to childcare, education and play.


We help to ensure there are sufficient play opportunities for pre-school children that are child-focused and help promote their personal and social development.


We’re here to ensure families are given the opportunity to experience high quality, affordable, and accessible childcare in Wales.


Our mission: to enhance the development, care and education of bilingual pre-school children in Wales. Working in partnership with families, parents and carers to understand and provide for the needs of children through high quality pre-school provision. Support adults to gain skills and confidence to make the best use of their knowledge and resources, for the benefit of themselves and their children.

Closing Date:
26/11/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings