You are using the web browser we don't support. Please upgrade or use a different browser to improve your experience.
View job in - ENG|CYM

Ymchwilydd / Investigator

Caerdydd

Posted 13/01/2021

£30,032

 1. Mae’r swydd hon wedi ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, felly bydd gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) arferol yn cael ei gynnal i’r ymgeisydd llwyddiannus yn ystod y broses cyn cyflogi
 2. Fel Ymchwilydd, byddwch yn gyfrifol am gyflawni ymchwiliadau a neilltuir neu i fod yn rhan o dîm sy'n cefnogi ymchwiliadau fel y cyfarwyddir.
 3. Mae Cymraeg uwch lefel 3 (ysgrifenedig a llafar) yn allweddol ar gyfer y rôl hon a bydd angen i chi lenwi'ch cais yn y Gymraeg.
Job Description

Ymchwilydd

Darparu eglurder; meithrin ymddiriedaeth. Swydd sy’n bwysig
Gradd: 10
Cyflog: £30,032
Lleoliad: Caerdydd
Contract: Parhaol

Eich rôl

Fel Ymchwilydd, byddwch yn gyfrifol am gyflawni ymchwiliadau a neilltuir neu i fod yn rhan o dîm sy'n cefnogi ymchwiliadau fel y cyfarwyddir.

Gallwch ddisgwyl gweithio mewn sefydliad blaengar a dynamig gyda gwerthoedd craidd datganedig a chryf.  Bydd y gwaith yn foddhaus ac yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer twf, her a boddhad personol.

Beth fydd arnoch ei angen
Y gofynion allweddol yw:

 • Mae Cymraeg uwch lefel 3 (ysgrifenedig a llafar) yn allweddol ar gyfer y rôl hon a bydd angen i chi lenwi'ch cais yn y Gymraeg. Rydym yn hysbysebu ar wahân ar gyfer rôl Ymchwilydd ble mae'r Gymraeg yn ddymunol, ond nid hanfodol. Os hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer y rôl honno, bydd angen i chi gwblhau cais ar wahân. Os gwelwch yn dda: 

- cyflwynwch eich cais ar gyfer y rôl ble mae’r Gymraeg yn hanfodol 
- anfonwch e-bost atom yn campaigns@policeconduct.gov.uk i gadarnhau bod gennych ddiddordeb yn y rôl arall hefyd. 

 • Addysg gyffredinol dda neu wedi ei arddangos trwy ddatblygiad gweithle strwythuredig.  
 • Profiad o gynnal ymchwiliadau yn y sectorau cyhoeddus neu breifat, yn cynnwys profiad diweddar o:

- Cyflawni cyfweliadau ymchwiliol
- Casglu, dadansoddi a chyflwyno tystiolaeth
- Cyfrannu at gynllunio a chwmpasu ymchwiliadau

 • Profiad o wneud penderfyniadau priodol yn seiliedig ar ddadansoddiad o wybodaeth gyfredol ac sy'n codi.
 • Ymgysylltu'n effeithiol gyda phobl neu grwpiau o wahanol gefndiroedd, addasu dull cyfathrebu fel fo'n briodol.
 • Profiad o weithio’n effeithiolo mewn amgylchedd tîm.
 • Tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, yn cynnwys ysgrifennu adroddiadau ymchwiliad.
 • Trwydded yrru lawn sy'n ddilys ar gyfer gyrru yn y Deyrnas Unedig.

Dymunol:

 • Cymhwyster PiP2 neu brofiad ymchwiliol cyfatebol.

Yr hyn a gynigir gennym ni

 • 27.5 diwrnod o wyliau â thâl blynyddol (yn cynyddu gyda gwasanaeth i 32.5 o ddyddiau).
 • Y dewis i gario, prynu neu werthu gwyliau blynyddol.
 • Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
 • Rhaglen cymorth i gyflogeion.
 • Mynediad i aelodaeth Cyngor Chwaraeon y Gwasanaeth Sifil (CSSC).
 • Rhwydweithiau staff sy'n ffocysu ar bob un o’r nodweddion gwarchodedig – wedi eu darparu ar gyfer staff, gan staff.
 • Dewisiadau gweithio hyblyg.

Ynglŷn â’r IOPC

Fel corff cwbl annibynnol, heb fod yn rhan o'r heddlu na'r llywodraeth, rydym yn goruchwylio system gwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal â gosod y safonau y dylai'r heddlu eu defnyddio wrth ddelio â chwynion, rydym yn ymchwilio i a gwneud penderfyniadau ar rai o achosion mwyaf sensitif y DU, gan gynnwys rhai ble gallai gwaith yr heddlu fod wedi arwain at farwolaeth neu anaf difrifol.

Proffiliau Llwyddiant

Mae’r swydd hon yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant. Yn rhan o’r broses ymgeisio, fe ofynnir i chi gwblhau 4 chwestiwn cam hidlo ar Ymddygiadau, Profiad a Gwerthoedd IOPC.
Yr Ymddygiadau sy'n cael eu hasesu yw:

 • Cyfathrebu a Dylanwadu
 • Gweithio Gyda’n Gilydd

Ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyrraedd y cam cyfweld, byddwn yn darparu manylion pellach yr hyn sy'n cael ei asesu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ceisiadau am rannu swydd a gweithio rhan-amser yn cael eu hystyried.

Mae’r swydd hon wedi ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, felly bydd gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) arferol yn cael ei gynnal i’r ymgeisydd llwyddiannus yn ystod y broses cyn cyflogi

Addasiadau rhesymol

Os oes arnoch angen gwneud newid i fedru cyflwyno eich cais, dylech:

Gysylltu â campaigns@policeconduct.gov.uk cyn gynted ag sy’n bosibl cyn y dyddiad cau i drafod eich anghenion.

Gwblhau'r “Gofynion atodol” ar eich ffurflen gais i esbonio i ni pa newidiadau neu gymorth y gallech fod angen ymhellach yn y broses recriwtio.

Byddwch yn chi eich hun.

Yr amrywiaeth ymhlith ein staff yw un o’n cryfderau allweddol. Rydym yn croesawu ceisiadau waeth beth yw eich oedran, hunaniaeth ryweddol, anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, statws economaidd-gymdeithasol, rhyw, statws partneriaeth briodasol neu sifil, statws rhiant, crefydd neu gred.

Rydym yn llunio diwylliant lle rhoddir gwerth ar wahaniaeth. Byddwch yn rhan ohono.

Mae’r swydd hon wedi ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, felly bydd gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) arferol yn cael ei gynnal i’r ymgeisydd llwyddiannus yn ystod y broses cyn cyflogi. 

Bydd symud at yr IOPC o gyflogwr arall yn golygu na allwch bellach gael mynediad at dalebau gofal plant. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannau’r llywodraeth. Ond efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cynlluniau eraill gan y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-dreth. Gallwch weld a ydych yn gymwys ar https://www.childcarechoices.gov.uk/

Job Title: Investigator

Providing clarity; building trust. A job that matters

Grade: 10
Salary: £29,149
Location: Cardiff
Contract: Permanent

Your role

As an Investigator, you will be responsible for conducting allocated investigations or be part of the team supporting investigations as directed.

You can expect to work in a progressive and dynamic organisation with declared and strong core values.  The work will be fulfilling and will offer considerable opportunities for personal growth, challenge and satisfaction.

What you will need
The essential requirements are:

 • Advanced level 3 in Welsh (written and oral) is essential for this role and your application will need to be completed in Welsh. Separately, we are advertising an Investigator role for which Welsh language is desirable, but not essential. If you would also like to be considered for that role, you will not need to complete a separate application. Please: 
 • submit your application for the essential Welsh-speaking role 
 • Good general education or demonstrated through structured workplace development.  
 • Proven experience of conducting investigations in the public or private sectors, including recent experience of:
 • Carrying out investigative interviews
 • Evidence gathering, analysis and presentation
 • Contributing to planning and scoping investigations
 • Experience of making appropriate decisions based on analysis of existing and emerging information
 • Engaging effectively with people or groups from different backgrounds, adapting communication style as appropriate
 • Proven experience of working effectively in a team environment.
 • Evidence of effective oral and written communication skills, including writing investigation reports
 • Full driving licence valid for driving in the UK

Desirable:

 • PiP2 qualification or equivalent investigative experience

What we offer

 • 27.5 days paid annual leave (increasing with service to 32.5 days)
 • Options to carry over, buy or sell annual leave
 • Civil Service pension
 • Employee assistance programme
 • Access to Civil Service Sports Council (CSSC) membership
 • Staff networks focussed on each of the protected characteristics – run for staff, by staff
 • Flexible working options

About the IOPC

As a totally independent body, not part of the police or government, we oversee the police complaints system in England and Wales. As well as setting the standards the police should apply when handling complaints, we investigate and make decisions on some of the UK’s most sensitive cases, including where police action may have led to death or serious injury.

Success Profiles

This vacancy is using Success Profiles. As part of the application process you will be asked to complete 4 sift stage questions around Behaviours, Experience and IOPC Values.

The Behaviours being assessed are:

 • Communicating and Influencing
 • Working Together

For candidates who reach the interview stage, we will provide further details of what will be assessed.

Additional Information

Applications for job share and part-time working will be considered.

This role is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act 1974, therefore a standard Disclosure and Barring Service (DBS) check will be carried out for the successful candidate during the pre-employment process

Reasonable adjustments

Complete the “Additional requirements” section of your application form to tell us what changes or help you might need further on in the recruitment process.

Be yourself.

The diversity of our staff is one of our key strengths. We welcome applications regardless of age, gender identity, disability, race, sexual orientation, socio-economic status, sex, marital or civil partnership status, parental status, religion or belief.

We’re building a culture where difference is valued. Be a part of it.

This role is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act 1974, therefore a standard Disclosure and Barring Service (DBS) check will be carried out for the successful candidate during the pre-employment process. 

Any move to the IOPC from another employer will mean you can no longer access childcare vouchers. This includes moves between government departments. You may however be eligible for other government schemes, including Tax-Free Childcare. Determine your eligibility at https://www.childcarechoices.gov.uk/

Company Information

The Independent Office for Police Conduct (IOPC) oversees the police complaints system in England and Wales. We investigate the most serious matters, including deaths following police contact, and set the standards by which the police should handle complaints. We use learning from our work to influence changes in policing. We are independent, and make our decisions entirely independently of the police and government.

Key Facts
 • Head Office:

  London