Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Freelance Co Facilitator / Cyd Hyrwyddwr Llawrydd

Contract:
Contract
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training
Region:
West Wales
Location:
Aberystwyth, Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Llanelli
Salary description:
Pay structure per Active Together Wales programme
Posted:
27/01/2020
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Early Years Wales
Job Ref:
EYW/DW/1219FCFMW

Freelance Co Facilitator

Location: Across Wales

Hours of work: Variable - weekdays and some Saturdays over an 18-month period

Salary: Pay structure per Active Together Wales programme:

  • One off payment of £120 to attend induction training (6 hours) and 1-1 support session with Operations Manager (2 hours)
  • £400 to deliver a programme consisting of one 2-hour session every week for 5 weeks, plus 3 x 2hr support sessions; these fees include time spent preparing, traveling, writing and submitting reports
  • Mileage @ 45p per mile (subject to a maximum of 50 miles per round trip)

Additional fees payable for attendance at standardisation and evaluation meetings as and when required

Purpose of the role: To deliver a face to face programme of physical literacy activities based on play to adults and young children aged 0-5 years followed by one-to-one group support to ensure that existing groups embed the ethos and activities into practice and new groups can be set up to be sustainable.

Closing date: 31st January 2020

Interview date: 13th February 2020

Probationary period: 6 months

To apply for this Freelance Lead Facilitator role, please click here or the apply button below.

Cyd Hyrwyddwr Llawrydd

Lleoliad: Ledled Cymru

Oriau: Amrywiol – dyddiau’r wythnos a rhai Sadyrnau dros gyfnod o 18 mis

Cyflog: Strwythur cyflog yn unol â rhaglen Cymru’n Fywiog Gyda’n Gilydd:

  • Un taliad o £120 i fod yn bresennol mewn hyfforddiant sefydlu (6 awr) a sesiwn 1 i 1 gyda’r Rheolwr Gweithrediadau (2 awr)
  • £400 i ddarparu rhaglen yn cynnwys un sesiwn o 2 awr bob wythnos am 5 wythnos, mae’r ffioedd hyn yn cynnwys amser a dreulir yn paratoi, teithio, ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau
  • Treuliau teithio @ 45c y filltir (uchafswm o 50 milltir fesul taith yno ac yn ôl)

Ffioedd ychwanegol yn daladwy am fynychu cyfarfodydd safoni a gwerthuso yn ôl y gofyn

Pwrpas y rôl: Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn gwreiddio’r ethos a gweithgareddau mewn ymarfer ac er mwyn sicrhau y bydd grwpiau newydd yn gynaliadwy.

Dyddiad cau: 31ain Ionawr 2020

Dyddiad cyfweld 13eg Chwefror 2020 

Cyfnod prawf: 6 mis


Project funded by the Healthy and Active Fund, a partnership between Welsh Government, Sport Wales and Public Health Wales

Prosiect yn cael ei ariannu gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru   

Company Description

Early Years Wales
(formerly Wales Pre-school Providers Association/yn flaenorol Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru)


Early Years Wales is a national charity and membership organisation that promotes and supports bilingual pre-school care, education and learning through play across Wales.


Our association supports the development and implementation of the Welsh Government’s policy agenda and commitment to childcare, education and play.


We help to ensure there are sufficient play opportunities for pre-school children that are child-focused and help promote their personal and social development.


We’re here to ensure families are given the opportunity to experience high quality, affordable, and accessible childcare in Wales.


Our mission: to enhance the development, care and education of bilingual pre-school children in Wales. Working in partnership with families, parents and carers to understand and provide for the needs of children through high quality pre-school provision. Support adults to gain skills and confidence to make the best use of their knowledge and resources, for the benefit of themselves and their children.

Closing Date:
01/02/2020

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings