Equine Centre Yard Staff

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Flintshire
Salary description:
£17640/ annum
Posted:
25/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
761839705

Equine Centre Yard Staff

Northop

Salary £17,640 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

Permanent, Full Time

Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Within the role, you will assist in the general running of the equine yard, providing support to the Equine Outreach & Yard Manager and Assistant Manager to ensure that duties are rotated and the needs of the horses are met.

With an outgoing and positive personality, the successful candidate will hold a Level 3 qualification (or equivalent) in an equine related subject and have previous equine yard experience. With a strong customer focus and excellent communication skills, you will have the ability to create effective working relationships and work with limited supervision to a high standard.

With the ability to analyse problems and select practical solutions, you will be capable of planning and prioritising work and overcome difficulties in implementation. Those who have a teaching / instructing qualification are highly desirable (however this is not essential), as are those who hold a first aid certificate.

Some weekend and evening work will be a requirement of this role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 23/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Staff Iard yr Uned Geffyleg

Llaneurgain

Cyflog £17,640 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol - Llawn amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yn y swydd hon, byddwch yn helpu yn gyffredinol i redeg yr iard geffyleg a rhoi cymorth i'r Rheolwr a'r Dirprwy Reolwr Allgymorth Ceffyleg a'r Iard i sicrhau bod y dyletswyddau'n cael eu cylchdroi a bod anghenion y ceffylau yn cael eu bodloni.

Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol, a chymhwyster Lefel 3 o leiaf (neu gymhwyster cyfwerth) mewn pwnc sy'n gysylltiedig â cheffylau a phrofiad o weithio mewn iard geffylau. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a byddwch yn gallu canolbwyntio'n gadarn ar gwsmeriaid, gan feithrin perthnaseddau gwaith effeithiol a gweithio i safon uchel gyda dim ond ychydig o oruchwyliaeth.

Gyda'r gallu i ddadansoddi problemau a dewis datrysiadau ymarferol, byddwch yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith a goresgyn anawsterau wrth eu gweithredu. Byddai'n dra dymunol petai gennych gymhwyster addysgu / hyfforddi (ond nid yw hynny'n hanfodol), a thystysgrif cymorth cyntaf hefyd.

Yn y swydd hon, bydd gofyn i chi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau ar brydiau.

Mae'n hanfodol bod gennych drwydded yrru ddilys a'ch cludiant eich hun.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 23/10/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried

Company Description

Closing Date:
23/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings