Lecturer in Maths

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Flintshire
Salary description:
£23626 - £39401/ annum
Posted:
29/08/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
750267710

Lecturer in Maths

Location: Cross Campus

Salary £23,626-£39,401 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

Fixed Term Contract (1 Year), Full Time

Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff. We are easily accessible from North Wales, Wirral, Cheshire and Merseyside, and are rated as being "officially excellent"

We are now recruiting for a Lecturer in Maths to join our team working across all of our college campuses (Deeside, Yale, Northop, Bersham Road and Llysfasi) for 1 year on a Fixed Term Contract. In this role you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. The ideal candidate will have a proven and established background in teaching Maths at GCSE level as well as experience of delivering functional or essential skills courses as this will be a key part of this position. We would also be keen to speak to candidates with experience of teaching Digital Literacy.

It is essential that the successful candidate is qualified to degree level or equivalent in Maths or a related topic. They will also possess a teaching qualification such as PGCE, Cert Ed or C&G7407. As a Lecturer at Coleg Cambria it is essential that you are able to demonstrate an understanding of developments within your own specialist area and how you ensure you are keeping up to date with such developments. It is also vital that you are able to demonstrate a knowledge and understanding of the broad range of learning needs of our students and how you are able to support these within a learning environment.

In addition, proficiency in MS Office is essential and experience of using Google Docs is highly desirable. You also need to be able to navigate the Internet and Intranets. We are looking for a strong team player with excellent communication and interpersonal skills who can display energy and enthusiasm for teaching.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council if you are not already.

Closing Date: 26/09/2019

Darlithydd Mathemateg

Lleoliad: Traws-gampws

Cyflog £23,626-£39,401 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol (Blwyddyn), Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff. Mae'n hawdd cyrraedd y coleg o Ogledd Cymru, Cilgwri, Sir Gaer a Glannau Merswy a chawsom ein dyfarnu yn "rhagorol yn swyddogol".

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Mathemateg i ymuno â'n tîm gan weithio ym mhob un o safleoedd y coleg (Glannau Dyfrdwy, Iâl, Llaneurgain, Ffordd y Bers a Llysfasi) am flwyddyn ar gontract cyfnod penodol. Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gefndir amlwg a sefydledig mewn addysgu Mathemateg ar lefel TGAU yn ogystal â phrofiad o gyflwyno cyrsiau sgiliau ymarferol neu hanfodol, gan y bydd hyn yn rhan allweddol o'r swydd hon. Byddem hefyd yn awyddus i siarad ag ymgeiswyr gyda phrofiad o addysgu Llythrennedd Digidol.

Mae'n hanfodol fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster lefel gradd neu gyfwerth mewn Mathemateg neu bwnc perthnasol, yn ogystal â chymhwyster addysgu fel TAR, Tystysgrif Addysg, neu City & Guikds 7407. Fel Darlithydd yng Ngholeg Cambria mae'n hanfodol eich bod yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau yn eich maes arbenigol eich hun a sut ydych yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn gallu dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ystod eang o anghenion dysgu ein myfyrwyr a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.

Mae'n hanfodol eich bod yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office hefyd, ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o ddefnyddio Google Docs. Dylech fod yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd a mewnrwydi hefyd. Rydym yn chwilio am aelod cadarn o dîm gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Company Description

Closing Date:
26/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings