Head of Communications and Public Relations

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Security / Defence
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£50000/ annum
Posted:
03/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Anonymous
Job Ref:
724940440

Pennaeth Cyfathrebu

Bae Caerdydd

£ 50.000 y flwyddyn.

Mae Morgan Hunt wrth ei fodd unwaith eto wrth i Ganolfan Gwyddorau Bywyd Cymru recriwtio i'r Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus fod yn swyddfa Bae Caerdydd.

Mae'r rôl hon yn hanfodol ar gyfer cyflawni diben strategol LSHW ac arwain ar ddatblygu a chyflwyno gweithgarwch cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus LSHW.

A ydych chi'n arbenigwr cyfathrebu medrus, sy'n gallu integreiddio strategaethau Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus yn effeithiol i ddatblygu a chyflwyno ymgyrchoedd integredig effeithiol?

Bydd y dyletswyddau allweddol yn cynnwys

* Hyrwyddo'r cwmni o fewn y diwydiannau, trwy sianelau cyfathrebu mewnol ac allanol.

* Gan weithio ar draws y tîm, nodi cyfleoedd i hyrwyddo enw da, effaith a buddsoddiad y cwmni, gan godi LSHW yng Nghymru, y DU ac yn Rhyngwladol.

* Arwain ar ddatblygu gweithgareddau Cyfathrebu mewnol.

* Gweithio gyda'r tîm Rheoli Gweithredol i gynghori a chefnogi arfer gorau cyfathrebu mewnol ac allanol.

* Gweithio'n agos gyda Phennaeth Digwyddiadau a Marchnata a chydweithwyr eraill o fewn y tîm Rhaglen Fasnachol i ddatblygu a chyflwyno strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid

* Arwain ar bob gweithgaredd ymgysylltu â'r Cyfryngau. Cael cyfleoedd i adeiladu, cynnal ac amddiffyn enw da'r Cwmnïau ymhlith rhanddeiliaid allweddol.

* Datblygu a chynnal perthynas â chyfryngau Cymru, y DU a Rhyngwladol, gan gwmpasu pob ffrwd.

* Creadigol a chynnal y strategaeth a'r ymgyrchoedd rhagweithiol yn y cyfryngau.

* Goruchwylio a chymeradwyo pob ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau sy'n dod i mewn.

Fel rhan o'r rhaglenni a ariennir yn allanol byddwch yn

* Arwain a rheoli'r Gweithgaredd Cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

* Datblygu a rheoli'r cynlluniau Cyfathrebu a Marchnata

* Cynnull a chadeirio Gweithgorau Rhaglenni, lle bo hynny'n berthnasol.

Bydd angen i chi ddod â gwybodaeth am yr heriau sy'n wynebu gwasanaethau Iechyd a Gofal yng Nghymru, yn ogystal â'r Sector Gwyddorau Bywyd, dealltwriaeth gadarn o reoleiddio a deddfwriaeth, ee Deddf yr Iaith Gymraeg a Deddf Diogelu Data 2018.

Fel Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, bydd angen i chi fod yn egnïol, yn greadigol ac yn cael eich arwain gan ganlyniadau. Yn ddyfeisgar ac yn graff, a gall drafod ar draws y Sector Gwyddorau Bywyd.

Os hoffech wybod mwy am y rôl hon, anfonwch eich CV at neu ffoniwch (phone number removed)

Head of Communications

Cardiff Bay

£50.000 per annum.

Morgan Hunt are delighted once again Life Sciences Hub Wales in recruiting for the Head of Communications and Public relations to be based in the Cardiff Bay office.

This role is critical for achieving the strategic purpose of LSHW and lead on the development and the delivery of LSHW communication and PR activity.

Are you a skilled communications expert, able to effectively integrate Communications and PR strategies and plans to develop and deliver impactful integrated campaigns?

Key duties will include

* Promote the company within the industries, through internal and external communications channels.

* Working across the team, identify opportunities to promote the company's reputation, impact and investment, raising LSHW in Wales, UK and Internationally.

* Lead on the development of internal Communications activities.

* Work with the Executive Management team to advise and support internal and external communications best practice.

* Work closely with the Head of Events and Marketing and other colleagues within the Commercial Programme team to develop and deliver a stakeholder engagement strategy

* Lead on all Media engagement activity. Gaining opportunities to build, maintain and protect the Companies reputation amongst key stakeholders.

* Develop and maintain relationships with the Welsh, UK and International media, covering all streams.

* Creative and maintain the pro-active media strategy and campaigns.

* Oversee and approve all responses to incoming media enquiries.

As part of the external funded programmes you will

* Lead and manage the Communications, PR and Marketing Activity

* Develop and manage the Communications and Marketing plans

* Convene and chair Programme Working groups, where applicable.

You will need to bring knowledge of the challenges faced by Health and Care services in wales, in addition to the Life Sciences Sector, a strong understanding of regulation and legislation, i.e. the Welsh Language Act and Data Protect Act 2018.

As the Head of Communications and Public Relations, you will need to be energetic, creative, and results driven. Resourceful and perceptive, and can negotiate across the Life Sciences Sector.

If you would like to know more about this role, please send through your CV or call on (phone number removed)

MHBR

Morgan Hunt is a multi award winning Employment Business for interim, contract and temporary recruitment and acts as an Employment Agency in relation to permanent vacancies. Morgan Hunt is an equal opportunities employer job suitability are assessed on merit in accordance with their skills, qualifications and abilities to perform the relevant duties required in a particular role

Company Description

Closing Date:
31/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings