Data Analyst and Support Officer Dadansoddwr a Swyddog Cymorth

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Flintshire
Salary description:
Competitive
Posted:
03/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
728699883

Data Analyst and Support Officer

Deeside

Permanent, Full Time

Salary: £27,963 - £29,824 dependent on skills and experience

Here at Coleg Cambria, we are now looking for a Data Analyst and Support Officer to join the team at our Deeside site.

As a Data Analyst and Support officer, your main role will be to assist the Development and Support Manager with the overall running of all of the Information Systems used for recording Learner information. You will also be required to import and export data to and from the College's information systems, including LLWR data export and data reconciliation.

In addition to this, you will be required to contribute to the work of the College's management team in order to fulfil the College's strategic aims.

To be considered for this vacancy, it is essential that you have a HND/Degree or Equivalent Professional Qualification in IT/Information Systems/Computing. You will also need to have knowledge of Software development processes and relational databases, as well as experience in using Microsoft SQL Server and Reporting Services. Someone who has knowledge of GDPR, LLWR Submission Systems and EBS would be highly desirable.

We are also looking for someone who is organised and self- motivated, with the ability to meet deadlines, and someone who is detail conscious and has a high level of accuracy. This role would also require you to demonstrate a professional approach at all times, with strong problem solving skills.

The ability to speak Welsh would be desirable for the role.

The successful candidate will be subject to an enhanced DBS check.

We reserve the right to close this vacancy early, should we receive a high volume of applications.

Dadansoddwr Data a Swyddog Cymorth

Glannau Dyfrdwy

Parhaol, Llawn Amser

Cyflog: £27,963 - £29,824, yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Ddadansoddwr Data a Swyddog Cymorth i ymuno â'r tîm ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Fel Dadansoddwr Data a Swyddog Cymorth, eich prif swydd fydd cynorthwyo'r Rheolwr Datblygu a Chymorth gyda gwaith cynnal cyffredinol yr holl Systemau Gwybodaeth a ddefnyddwyd ar gyfer cofnodi gwybodaeth i Ddysgwyr. Bydd gofyn i chi hefyd fewnforio ac allforio data i mewn ac allan o system wybodaeth y Coleg, gan gynnwys allforio data LLWR a rhwymedigaethau data.

Yn ogystal â hyn, bydd gofyn i chi gyfrannu at waith Tîm Rheoli'r Coleg er mwyn cyflawni nodau strategol y Coleg.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae'n hanfodol fod gennych HND/Gradd neu Gymhwyster Proffesiynol Cyfwerth mewn TG/Systemau Gwybodaeth/Cyfrifiadureg. Bydd angen i chi hefyd gael gwybodaeth am brosesau datblygu Meddalwedd a chronfeydd data perthynol, yn ogystal â phrofiad o ddefnyddio Microsoft SQL Server a Gwasanaethau Adrodd. Byddai unigolyn sydd â gwybodaeth am GDPR, Systemau Cyflwyno LLWR ac EBS yn dra ddymunol.

Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn sy'n drefnus a hunan-gymhelliol, gyda'r gallu i fodloni terfynau amser, a rhywun sy'n ymwybodol o fanylder a lefel uchel o gywirdeb. Bydd y swydd hon yn gofyn i chi hefyd ddangos ymagwedd broffesiynol bob amser, gyda sgiliau datrys problemau cryf.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd.

Byddwn yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus am ddatgeliad manwl DBS.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.

Company Description

Closing Date:
31/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings