Business & Supporter Relations Coordinator / C...

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Services / Miscellaneous
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
Competitive
Posted:
03/07/2019
Start Date:
Mon, 01 Jul 2019 19:00:00
Recruiter:
Christian Aid
Job Ref:
728807665

About usAt Christian Aid we have a vision of a better world, free from poverty. Join the team in Wales as we inspire churches, supporters, volunteers and communities across the nation to play their part in bringing this vision closer to reality.About the roleThis role is key to driving effective systems and processes that enables the Wales team to meet its operational and strategic objectives. You will play a pivotal role in coordinating and overseeing coherent and effective administrative, financial, operational and data processes across the Wales team. You will implement systems for planning, monitoring, evaluating and developing the team's performance on key fundraising appeals and campaigns, such as income analysis and data capture. You will also play a leading role in transitioning the Wales team to the effective and coherent use of a new CRM database system. You will advise, manage and help to implement new strategies and systems to maximise supporter experience, and will play a coordinating role with Supporter Relations Officers across Wales to ensure processes are as efficient and consistent as possible and best practice is shared. About youWe are looking for someone who is passionate about the vision of Christian Aid and has the skills and energy in effective data monitoring and evaluation to support the team in Wales to improve our impact. You will have a proven track record of implementing effective systems and processes to monitor and improve impact. You will have substantial experience of working with data and databases and of making data accessible to others. You will need to be well organised and able to plan and balance a diverse workload.You will also be passionate about providing excellent supporter relations; and comfortable working within a dispersed and bilingual team with a wide range of staff from different disciplines. Fluency in spoken and written Welsh is desirable for this role. Please outline in your application your level of competency and/or your approach to working in a bilingual environment, including any support you may need.Further informationThis role requires applicants to have the right to work in the country where this position is based.We value diversity and aspire to reflect this in its workforce. We welcome applications from people from all sections of the community, irrespective of race, colour, gender, age, disability, sexual orientation, religion or belief.You can expect a wide range of rewards and benefits, including a generous holiday allowance, a season ticket loan, and flexibility that will ensure you enjoy a good work/life balance.Competency questionsAs part of your application you will be asked to demonstrate your suitability by giving answers to the following questions:-Tell us about a time when you had to make recommendations or take decisions after analysing data and other information from a range of sources.-Tell us about a time when you actively consulted with others to ensure that you understood their needs or goals before taking action.-Give us an example of when you shared your knowledge and skills to help others be more effective in their role._____________________Amdanom niMae gennym weledigaeth yn Cymorth Cristnogol am fyd gwell yn rhydd o dlodi. Ymunwch â'r tîm yng Nghymru wrth inni ysbrydoli eglwysi, cefnogwyr, gwirfoddolwyr a chymunedau ar draws y genedl i chwarae'n rhan i wireddu'n gweledigaeth.Am y rôlMae'r rôl hon yn allweddol i yrru'r systemau a'r prosesau hynny ymlaen sydd yn sicrhau fod tîm Cymru'n gwireddu ei nodau gweithredol a strategol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a goruchwylio prosesau gweinyddol, ariannol, gweithredol a phrosesau data cydlynol ac effeithiol ar draws tîm Cymru. Byddwch yn gweithredu systemau ar gyfer cynllunio, monitro, dadansoddi a datblygu perfformiad tîm Cymru mewn apeliadau codi arian ac ymgyrchoedd, megis dadansoddi incwm a chipio data. Byddwch hefyd yn chwarae rôl arweinyddol wrth i dîm Cymru newid i system bas data CRM newydd a'i ddefnyddio mewn ffordd effeithiol a chydlynol. Byddwch yn cynghori, rheoli a helpu i weithredu strategaethau a systemau newydd i uchafu profiad y cefnogwyr, a byddwch yn chwarae rôl gydlynol gyda Swyddogion Cefnogi Cefnogwyr ar draws Cymru i sicrhau fod y prosesau mor effeithiol a chyson ag sy'n bosibl a bod ymarfer da yn cael ei rannu.Amdanoch chiRydym yn chwilio am rywun sydd yn teimlo'n angerddol am weledigaeth Cymorth Cristnogol ac sydd â'r sgiliau a'r egni i fonitro a dadansoddi data'n effeithiol i gefnogi'r tîm yng Nghymru ac i wella'n heffaith. Bydd gennych brofiad o weithredu systemau a phrosesau effeithiol i fonitro a gwella effaith. Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio gyda data a basau data ac o wneud data yn hawdd i'w ddeall i eraill. Bydd angen ichi fod yn drefnus a'r gallu ganddoch i gynllunio a chydbwyso baich gwaith amrywiol.Byddwch hefyd yn teimlo'n angerddol ynghylch cyflenwi cefnogaeth wych i gefnogwyr; ac yn gyfforddus i weithio gyda thîm dwyieithog a gwasgaredig gydag amrediad o ddisgyblaethau gwahanol oddi fewn i'r staff.Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol yn y rôl hon. A wnewch chi nodi yn eich cais lefel eich gallu a'ch dull o weithio mewn amgylchedd dwyieithog, os gwelwch yn dda, ac unrhyw lefel o gefnogaeth y byddwch ei angen i wneud hynny.Gwybodaeth ychwanegolMae'r rôl hon yn gofyn i'r ymgeiswyr gael yr hawl i weithio'n y wlad ble lleolir y swydd.Rydym yn parchu amrywiaeth ac yn ceisio adlewyrchu hyn yn y gweithlu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, dim ots pa hil, lliw, rhyw, oedran, anabledd, gogwydd rhyw, crefydd na chred.Gallwch ddisgwyl ystod eang o dâl, yn cynnwys lwfans gwyliau hael, benthyciad tocyn tymor, a'r hyblygrwydd i fwynhau cydbwysedd gwaith/byw da.Cwestiynau gallu:Fel rhan o'ch cais bydd gofyn ichi ddangos eich addasrwydd trwy ateb y cwestiynau a ganlyn:-Dwedwch wrthym am adeg ble bu rhaid ichi argymell neu wneud penderfyniadau ar ôl dadansoddi data a gwybodaeth arall o ystod eang o ffynonellau.-Dwedwch wrthym am amser lle gwnaethoch ymgynghori gydag eraill i sicrhau eich bod wedi deall eu hanghenion neu eu nodau cyn gweithredu.-Rhowch enghraifft o adeg pryd y gwnaethoch rannu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i helpu eraill i fod yn fwy effeithiol yn eu rôl.

Company Description

Closing Date:
31/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings