Head of Communications | Pennaeth Cyfathrebu

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Marketing / Media / PR / Events, Sales
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£50000/ annum
Posted:
02/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Anonymous
Job Ref:
728311921

Head of Communications

£50,000

Cardiff

About the Role

The Head of Communications and Public Relations be central to the organisation achieving its strategic aim and will be responsible for developing and delivering communication and public relations work.

The role will lead the integrated communications, public relations engagement and marketing activity for the organisations external projects and will need to work effectively within budget.

The post holder's performance will be assessed against the overall delivery of the strategic and delivery plan of the organisations overarching objectives.

Responsibilities

Responsibility for the development and implementation of the organisation's communications and public relations strategies to raise the profile, increase awareness of its work,

To ensure and maintain engagement with stakeholders, wider industry leaders, in Wales, the UK and Internationally.

Ensure that Communications and PR strategies and plans are effectively integrated with Overarching Communications Strategies and the overall marketing and communications strategy in conjunction with the Director of Communications and Head of Marketing.

Highlighting the organisation's success stories, taking detailed, complex projects and connecting these with internal and external audiences.

Lead on all media engagement activity, maximising pro-active opportunities to build, maintain, promote and protect the organisation's reputation with key stakeholders.

Develop, strengthen and maintain strategic relationships with the Welsh, UK and International media, including online, broadcast and print.

Knowledge and Experience

* Outstanding knowledge and experience of developing and delivering communication and PR strategies and techniques.

* An understanding of the opportunities and challenges specifically faced by orgsniastions 's sector in Wales and the wider landscape.

Location and Travel

The role is based in Cardiff but will entail a number of travelling engagements on a regular basis.

Applications

For further details and a discussion on the role along with instructions of applying, please contact Swyddle through the details on our website

------------------------------------------------------------

Pennaeth Cyfathrebu

Caerdydd

£50,000

Ynghylch y Swydd

Bydd y Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus yn ganolog i'r sefydliad gyflawni ei ddiben strategol ac yn gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni gwaith cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus.

Bydd y swydd yn arwain y gwaith marchnata ac ymgysylltu ar faterion cysylltiadau cyhoeddus, a gwaith cyfathrebu integredig ar gyfer prosiectau allanol y cwmni a bydd gweithio'n effeithiol yn unol â'r gyllideb.

Caiff perfformiad deiliad y swydd ei fesur yn erbyn cyflawniad cyfan cynllun strategol a chyflawni y cwmni yn erbyn amcanion cyfan y sefydliad.

Cyfrifoldebau

Cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus y Csefydliad i godi proffil ac ymwybyddiaeth o'i waith.

To ensure and maintain engagement with stakeholders, wider industry leaders, in Wales, the UK and Internationally. Sicruau a chynnal ymwneud â rhanddeiliaid, arweinwyr diwydiant ehangach yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Sicrhau bod cynlluniau a strategaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus yn cael eu hymgorffori'n effeithiol mewn Strategaethau Cyfathrebu cyffredinol mewn cydweithrediad gyda'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu a'r Pennaeth Marchnata.

Amlinellu llwyddiannau'r swfydliad, a chysylltu prosiectau manwl a chymhleth â chynulleidfaoedd mewnol ac allanol.

Gweithio gyda chydweithwyr ym mhob rhan o'r tîm i ddod o hyd i gyfleoedd i hyrwyddo enw da, effaith a buddsoddiad y Cwmni, gan godi proffil y Cwmni yng Nghymru, yn y DU ac yn Rhyngwladol.

Arwain ar yr holl weithgareddau ymwneud â'r cyfryngau, gan wneud y gorau o gyfleoedd rhagweithiol i adeilady, cynnal a hyrwydd ac amddiffyn enw da'r sefydliad gyda rhanddeiliaid.

Datblygu, cryhfau a chynnal perthnasau strategol gyda chyfryngau Cymru, y DU a rhyngwladol, yn cynnwys arlein, darlledu a phrint.

Gwybodaeth a Phrofiad

* Gwybodaeth a phrofiad rhagorol am ddatblygu a chyflawni technegau a strategaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus.

* Dealltwriaeth o'r cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu sector y sefydliad yng Nghymru yn benodol, yn ogystal â'r tirwedd ehangach.

* Hanes llwyddiannus o gynllunio, gweithredu a mesur rhaglenni a strategaethau cyfathrebu/cysylltiadau cyhoeddus ar draws sawl cyfrwng, er mwyn cefnogi amcanion strategol.

Lleoliad a Theithio

Er bod y swydd wedi'i lleoli yng Nghaerdydd ond yn cynnwys ymrwymiadau teithio cyson.

Ceisiadau

Cysylltwch â Swyddle drwy ymweld a'n gwefan

Company Description

Closing Date:
30/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings