Visitor Assistant - Snowdonia National Park (Seasonal Contract)

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Customer Service
Region:
South Wales
Location:
Gwynedd
Salary description:
£9.36 - £9.55/ hour
Posted:
02/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Anonymous
Job Ref:
727552586

Visitor Assistant - Snowdonia National Park (Seasonal Contract)
Pen-y-Pass, Llanberis, Wales

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now seeking a Visitor Assistant to join us for a full time contract until the 4th November 2019.

The Benefits

- Salary of £9.36 - £9.55 per hour
- Work in one of the UK's most beautiful sites
- Join a welcoming and supportive environment

The Role

As a Visitor Assistant, you will provide advice and assistance to the public about the area, Snowdonia National Park, Wales and beyond.

This post is part of the Snowdonia National Park Authority Warden Service, which provides advice and information to the public in order to:

- Promote safe and responsible use and enjoyment of the Snowdonia National Park
- Enhance public awareness and appreciation of the special qualities of the Park
- Gain support for the work of the National Park Authority

Working from the Information Hub, your role will involve:

- Being the first point of contact for all customer queries and concerns
- Promoting visitor attractions and facilities in Wales
- Researching and updating information about local events, facilities and amenities
- Handling cash, cheques and credit cards and banking responsibly

About You

To be considered as a Visitor Assistant, you will need:

- Experience of mountaineering in the area
- The ability to communicate in Welsh and English fluently
- Local knowledge and an enthusiasm for the qualities of the National Park and the area
- Good knowledge of Yr Wyddfa and the local area
- A good knowledge of Wales' geography and attractions
- Excellent written and oral communication skills

Although not essential, experience of dealing with money, cheques and credit cards would be beneficial to your application. The ability to communicate effectively in one or more of the main European languages, as well as Welsh and English, would also be an advantage.

Other organisations may call this role Visitor Service Assistant, Park Assistant, Park Ranger, Ranger, Park Guide, Park Advisor, Customer Advisor or Customer Assistant.

The closing date for applications is 10am on the 12th July 2019.

Please note: this is a full time role which will require weekend work.

Webrecruit and Snowdonia National Park are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you're seeking your next challenge as a Visitor Assistant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh Translation:

Cynorthwy-ydd Ymwelwyr - Parc Cenedlaethol Eryri (Contract Tymhorol)
Pen-y-Pass, Llanberis, Cymru

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym bellach yn chwilio am Gynorthwy-ydd Ymwelwyr i ymuno â ni am gontract amser llawn tan 4 Tachwedd 2019.

Y Buddion

- Cyflog o £ 9.36 - £ 9.55 yr awr
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Ymunwch ag amgylchedd croesawgar a chefnogol

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Ymwelwyr, byddwch yn darparu cyngor a chymorth i'r cyhoedd am yr ardal, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymru a thu hwnt.

Mae'r swydd hon yn rhan o Wasanaeth Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sy'n darparu cyngor a gwybodaeth i'r cyhoedd er mwyn:

- Hyrwyddo defnydd a mwynhad diogel a chyfrifol o Barc Cenedlaethol Eryri
- Gwella ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd o rinweddau arbennig y Parc
- Cael cefnogaeth i waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Gan weithio o'r Ganolfan Wybodaeth, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl ymholiadau a phryderon cwsmeriaid
- Hyrwyddo atyniadau a chyfleusterau ymwelwyr yng Nghymru
- Ymchwilio a diweddaru gwybodaeth am ddigwyddiadau, cyfleusterau ac amwynderau lleol
- Trin arian parod, sieciau a chardiau credyd a bancio'n gyfrifol

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Gynorthwy-ydd Ymwelwyr, bydd angen:

- Profiad o fynydda yn yr ardal
- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn rhugl
- Gwybodaeth leol a brwdfrydedd dros rinweddau'r Parc Cenedlaethol a'r ardal
- Gwybodaeth dda am Yr Wyddfa a'r ardal leol
- Gwybodaeth dda o ddaearyddiaeth ac atyniadau Cymru
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol

Er nad yw'n hanfodol, byddai profiad o ddelio ag arian, sieciau a chardiau credyd o fudd i'ch cais. Byddai'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol mewn un neu fwy o brif ieithoedd Ewrop, yn ogystal â'r Gymraeg a'r Saesneg, hefyd o fantais.

Gall sefydliadau eraill alw hyn yn Gynorthwy-ydd Gwasanaeth Ymwelwyr, Cynorthwy-ydd y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad, Canllaw Parc, Ymgynghorydd y Parc, Cynghorydd Cwsmeriaid neu Gynorthwy-ydd Cwsmeriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 12 Gorffennaf 2019.

Sylwer: mae hon yn rôl llawn amser a fydd yn gofyn am waith penwythnos.

Mae Webrecruit a Pharc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Cynorthwyydd Ymwelwyr, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth

Company Description

Closing Date:
30/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings