Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Assistant Chef - Ty Ynysawdre Extra Care Scheme, Bridgend

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
Hospitality / Catering
Region:
South Wales
Location:
Bridgend
Salary description:
£9.43 per hour
Posted:
30/05/2019
Start Date:
Immediate
Recruiter:
Linc-Cymru
Job Ref:
LC/AC/TY

Assistant Chef

Ty Ynysawdre, Bridgend

25 hours per week

£9.43 per hour


Looking to develop your career in catering?

Want to work for an organisation that recognises the positive contributions of its staff?


We have a fantastic opportunity for committed and passionate catering professional to join our team at our brand new Extra Care Scheme in Bridgend County.

This sounds great, tell me more...!

Ty Ynysawdre, situated in Ynysawdre, is our new state of the art Extra Care and Residential Care facility.

Our extra care model allows frail older people to live independently in their own self-contained apartment, with access to a home care service permanently based on site. Each scheme will also contain a residential care unit operated by the local authority, to which we will provide catering services.

The schemes consist of apartments, hairdressing salon, communal space for social activities, spa room and restaurant facilities.

We are looking to recruit an enthusiastic, positive, customer-focussed catering professional, willing to help us provide an excellent day to day catering service for our residents.

Duties will include, but not limited, to:

 • Supporting the Chef Manager in liaising with staff to produce nutritious, high quality, well presented meals to all residents on a daily basis.
 • Deputising for the Chef Manager in their absence, overseeing the work of the catering staff and general kitchen management, with duties including ordering, serving, and leading the team.
 • To set by personal example, using excellent food standards.
 • Work to Health and Safety and environmental health standards.

What skills do I need to have?

You will be required to have a real passion for food, and a desire to build a successful career for yourself within catering. You will need to have experience of working within a professional, fresh food kitchen environment, and already possess basic catering qualifications at or equivalent to QCF / NVQ Level 2.

You will also enjoy working in a team and have a positive, inclusive attitude to supporting your colleagues and the residents. You will also take pride in cleanliness and organisation on shift, understanding that Health and Safety and Food Safety are essential in the workplace.

Did you know...?

 • You will be working 25 hours per week, typically 5 hours a day, 5 days a week. This will include working weekends and bank holidays, including Christmas.
 • The hours are great, typically 8am-2.30pm, though some earlier or later starts may be required.
 • There are no split shifts involved with this position, so there's a good work/life balance.
 • Linc offer a variety of continuous learning options to allow you to progress your career in catering.

This is exactly what I'm looking for! How can I apply?

You can submit an application form online by clicking here.

The closing date is 02/06/2019 @ 23:59

So what are you waiting for?

Come and take the first steps towards your career with an organisation that is passionate about people, homes and their communities!

We look forward to hearing from you!


Cogydd Cynorthwyol

Ty Ynysawdre, Pen-y-bont ar Ogwr

25 awr yr wythnos

£9.43 yr awr


Ydych chi am ddatblygu eich gyrfa arlwyo?

Hoffech chi weithio i sefydliad syn cydnabod cyfraniadau cadarnhaol ei aelodau staff?

Mae gennym gyfle rhagorol i weithiwr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig ym maes arlwyo ymuno n tm yn ein cynllun gofal ychwanegol newydd sbon yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae hyn yn swnion wych, dywedwch fwy...!

Mae Ty Ynysawdre, a leolir yn Ynysawdre, yn gyfleuster newydd sy'n cynnig gofal ychwanegol a gofal preswyl or radd flaenaf.

Mae ein model gofal ychwanegol yn caniatu i bobl hyn fregus fywn annibynnol yn eu fflat hunangynhwysol eu hunain, gyda mynediad at wasanaeth gofal cartref parhaol ar y safle. Bydd pob cynllun hefyd yn cynnwys uned gofal preswyl a fydd yn cael ei rhedeg gan yr awdurdod lleol, y byddwn yn darparu gwasanaethau arlwyo iddi.

Maer cynlluniau yn cynnwys fflatiau, salon trin gwallt, man cymunol ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, ystafell sba a chyfleusterau bwyta.

Rydym am recriwtio gweithiwr proffesiynol brwdfrydig a chadarnhaol ym maes arlwyo syn canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn barod in helpu i ddarparu gwasanaeth arlwyo rhagorol o ddydd i ddydd ar gyfer ein preswylwyr.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:

 • Cefnogir prif gogydd wrth ymgysylltu r staff i baratoi prydau bwyd maethlon, deniadol eu golwg ac o ansawdd uchel ar gyfer yr holl breswylwyr o ddydd i ddydd
 • Dirprwyo ar ran y prif gogydd pan nad ywn bresennol, goruchwylio gwaith y staff arlwyo, a gwaith rheoli cyffredinol yn y gegin, gan gynnwys dyletswyddau fel archebu, gweini, ac arwain y tm
 • Defnyddio safonau bwyd rhagorol i osod esiampl bersonol
 • Gweithio yn unol safonau iechyd a diogelwch ac iechyd yr amgylchedd

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Bydd gofyn i chi fod yn wirioneddol angerddol am fwyd, gydar awydd i adeiladu gyrfa lwyddiannus i chi eich hun ym maes arlwyo. Bydd angen i chi fod wedi cael profiad o weithio o fewn amgylchedd cegin proffesiynol sy'n paratoi bwyd ffres, a meddu eisoes ar gymwysterau arlwyo sylfaenol ar Lefel 2 neu gyfwerth y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau / NVQ.

Byddwch yn mwynhau gweithio fel rhan o dm a bod ag agwedd gadarnhaol a chynhwysol o ran cefnogi eich cydweithwyr ar preswylwyr. Byddwch hefyd yn ymfalcho mewn glanweithdra a threfn wrth weithior sifft, ac yn deall bod iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd yn hanfodol yn y gweithle.

Wyddoch chi...?

 • Byddwch yn gweithio 25 awr bob wythnos, 5 awr y dydd yn gyffredinol, 5 diwrnod yr wythnos. Bydd hyn yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc, gan gynnwys y Nadolig.
 • Maer oriaun ddelfrydol, rhwng 9am a 2.30pm yn gyffredinol, er efallai y bydd angen dechraun gynharach neun hwyrach o bryd iw gilydd.
 • Nid oes unrhyw sifftiau wedi'u rhannu yn rhan or swydd hon, syn golygu cydbwysedd gwaith/bywyd da.
 • Mae Linc yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dysgu parhaus er mwyn caniatu i chi ddatblygu eich gyrfa arlwyo.

Dymar union swydd yr oeddwn in edrych amdani!Sut ydw in gallu gwneud cais?

Gallwch gyflwyno ffurflen gais ar-lein, y dyddiad cau ar gyfer eich cais yw 23:59 ar 02/06/2019

Felly, pam ydych chin oedi?

Cymerwch y camau cyntaf tuag at eich gyrfa o fewn sefydliad syn angerddol am bobl, cartrefi au cymunedau!

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Company Description

Linc specialises in the provision of affordable housing, social care and health services in Wales. We are a socially responsible business and have successfully operated for over 30 years. Our business is made up of 3 distinct parts: Linc Homes, Linc Care and Linc Business Services.


Linc Homes provides social and affordable homes to rent and buy. We deliver a comprehensive management and maintenance service to our tenants.


Linc Care provides independent living services in Wales, including nursing care for elders. We have an exciting programme of expansion underway with career opportunities available for those who want to help us make a difference.


Linc Business Services provides IT, Finance, HR and Land & Property services across the business.

Closing Date:
03/06/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings