Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Assistant Chef - Bridgend

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
Hospitality / Catering, Hotels / Leisure
Region:
South Wales
Location:
Bridgend
Salary description:
£9.04 per hour
Posted:
26/11/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Linc-Cymru
Job Ref:
LC/AC/B1118

Assistant Chef

Ty Llwynderw, Maesteg, Bridgend

£9.04 per hour

25 Hours Per Week


Looking to develop your career in catering?

Want to work for an organisation that recognises the positive contributions of its staff?

We have a fantastic opportunity for committed and passionate catering professional to join our team at our brand new Extra Care Scheme in Bridgend County.

This sounds great, tell me more...!

Ty Llwynderw, situated in Maesteg, is a state of the art Extra Care and Residential Care facility due to open in the autumn of 2018. 

Our extra care model allows frail older people to live independently in their own self-contained apartment, with access to a home care service permanently based on site. Each scheme will also contain a residential care unit operated by the local authority, to which we will provide catering services.

The schemes consist of apartments, hairdressing salon, communal space for social activities, spa room and restaurant facilities.

We are looking to recruit an enthusiastic, positive, customer-focussed catering professional, who is willing to help us provide an excellent day to day catering service for our residents.

Duties will include, but not limited, to:

  • Supporting the Chef Manager in liaising with staff to produce nutritious, high quality, well presented meals to all residents on a daily basis.
  • Deputising for the Chef Manager in their absence, overseeing the work of the catering staff and general kitchen management, with duties including ordering, serving, and leading the team.
  • To set by personal example, using excellent food standards.
  • Work to Health and Safety and environmental health standards.

What skills do I need to have?

You will be required to have a real passion for food, and a desire to build a successful career for yourself within catering. You will need to have experience working within a professional, fresh food kitchen environment, and already possess basic catering qualifications at or equivalent to QCF / NVQ Level 2.

You will enjoy working in a team and have a positive, inclusive attitude to supporting your colleagues and the residents. You will also take pride in cleanliness and organisation on shift, understanding that Health and Safety and Food Safety are essential in the workplace.

Did you know...?

You will be working 25 hours per week, typically 5 hours a day, 5 days a week. This will include working weekend and bank holidays, including Christmas.

The hours are great, typically 9am-2.30pm, though some earlier or later starts may be required.

 There’s no split shifts involved with this position, so there’s a good work/life balance.

Linc offer a variety of continuous learning options to allow you to progress your career in catering.

This is exactly what I’m looking for! How can I apply?

You can submit an application form online, the closing date for completed applications is 02/12/2018 at 23:59

So what are you waiting for?

Come and take the first steps towards your career with an organisation that is passionate about people, homes and their communities!

You can submit an application form online using the following link -  http://www.latestvacancies.com/linc-cymru/

We look forward to hearing from you!


Cogydd Cynorthwyol

Ty Llwynderw, Maesteg

25 awr bob wythnos

£9.04 yr awr


Ydych chi am ddatblygu eich gyrfa arlwyo?

Hoffech chi weithio i sefydliad sy'n cydnabod cyfraniadau cadarnhaol ei aelodau staff?

Mae gennym gyfle rhagorol i weithiwr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig ym maes arlwyo ymuno â'n tîm yn ein cynllun gofal ychwanegol newydd sbon yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae hyn yn swnio'n wych, dywedwch fwy...!

Mae Ty Llwynderw, a leolir ym Maesteg, yn gyfleuster gofal ychwanegol a gofal preswyl o'r radd flaenaf a fydd yn agor yn hydref 2018. 

Mae ein model gofal ychwanegol yn caniatáu i bobl hyn fregus fyw'n annibynnol yn eu fflat hunangynhwysol eu hunain, gyda mynediad at wasanaeth gofal cartref parhaol ar y safle. Bydd pob cynllun hefyd yn cynnwys uned gofal preswyl a fydd yn cael ei rhedeg gan yr awdurdod lleol, y byddwn yn darparu gwasanaethau arlwyo iddi.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys fflatiau, salon trin gwallt, man cymunol ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, ystafell sba a chyfleusterau bwyta.

Rydym am recriwtio gweithiwr proffesiynol  brwdfrydig a chadarnhaol ym maes arlwyo sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn barod i'n helpu i ddarparu gwasanaeth arlwyo rhagorol o ddydd i ddydd ar gyfer ein preswylwyr.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:

  • Cefnogi'r prif gogydd wrth ymgysylltu â'r staff i baratoi prydau bwyd maethlon, deniadol eu golwg ac o ansawdd uchel ar gyfer yr holl breswylwyr o ddydd i ddydd
  • Dirprwyo ar ran y prif gogydd pan nad yw'n bresennol, goruchwylio gwaith y staff arlwyo, a gwaith rheoli cyffredinol yn y gegin, gan gynnwys dyletswyddau fel archebu, gweini, ac arwain y tîm
  • Defnyddio safonau bwyd rhagorol i osod esiampl bersonol
  • Gweithio yn unol â safonau iechyd a diogelwch ac  iechyd yr amgylchedd

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Bydd gofyn i chi fod yn wirioneddol angerddol am fwyd, gyda'r awydd i adeiladu gyrfa lwyddiannus i chi eich hun ym maes arlwyo. Bydd angen i chi fod wedi cael profiad o weithio o fewn amgylchedd cegin proffesiynol sy’n paratoi bwyd ffres, a meddu eisoes ar gymwysterau arlwyo sylfaenol ar Lefel 2 neu gyfwerth y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau / NVQ.

Byddwch yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm a bod ag agwedd gadarnhaol a chynhwysol o ran cefnogi eich cydweithwyr a'r preswylwyr. Byddwch hefyd yn ymfalchïo mewn glanweithdra a threfn wrth weithio'r sifft, ac yn deall bod iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd yn hanfodol yn y gweithle.

Wyddoch chi...?

Byddwch yn gweithio 25 awr bob wythnos, 5 awr y dydd yn gyffredinol , 5 diwrnod yr wythnos. Bydd hyn yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc, gan gynnwys y Nadolig.

Mae'r oriau'n ddelfrydol, rhwng 9am a 2.30pm yn gyffredinol, er efallai y bydd angen dechrau'n gynharach neu'n hwyrach o bryd i'w gilydd.

Nid oes unrhyw sifftiau wedi’u rhannu yn rhan o'r swydd hon, sy'n golygu cydbwysedd gwaith/bywyd da.

Mae Linc yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dysgu parhaus er mwyn caniatáu i chi symud ymlaen â'ch gyrfa arlwyo.

Dyma'r union swydd yr oeddwn i'n edrych amdani! Sut ydw i'n gallu gwneud cais?

Gallwch gyflwyno ffurflen gais ar-lein. Y dyddiad cau ar gyfer eich cais yw 23:59 ar 02/12/2018

Felly, pam ydych chi'n oedi?

Cymerwch y camau cyntaf tuag at eich gyrfa o fewn sefydliad sy'n angerddol am bobl, cartrefi a'u cymunedau!

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Company Description

Linc specialises in the provision of affordable housing, social care and health services in Wales. We are a socially responsible business and have successfully operated for over 30 years. Our business is made up of 3 distinct parts: Linc Homes, Linc Care and Linc Business Services.


Linc Homes provides social and affordable homes to rent and buy. We deliver a comprehensive management and maintenance service to our tenants.


Linc Care provides independent living services in Wales, including nursing care for elders. We have an exciting programme of expansion underway with career opportunities available for those who want to help us make a difference.


Linc Business Services provides IT, Finance, HR and Land & Property services across the business.

Closing Date:
28/11/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings