Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Support Assistant

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Charity / Not for Profit, Nursing / Social Care, Property / Lettings / Surveying
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£15, 756 pa
Posted:
29/10/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Orange Recruitment
Job Ref:
DA/SA/10/18

Our client is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for 30 years. For young people at an age where they are no longer children and not quite adults, life can be pretty tough. For those who have come out of care or broken up with their families and are worried where they will live, it's unbearable.

Drws Agored

Our client currently has the following vacancy:

Support Assistant
38.5 hours - £15,756
Ref DA/SA/10/18

Holidays 32 days per year including Statutory Holidays

You will be working as part of a team in a busy 24 hour staffed project and may be required to work at other 24 hour staffed SYSHP projects. You will work together to create an environment which provides young people with a feeling of security and will support young people to develop a sense of ownership and responsibility. A degree of flexibility is required for this position along with excellent communications skills and an understanding of the issues and disadvantages that face young people. You will have good communication skills and will be able to problem solve and make decisions.

Please telephone 01792 537530 for an application or apply online and one will be emailed to you.

Closing Date for Applications: Sunday 11 November 2018
Shortlisting: Wednesday 14 November 2018
Interviews: Wednesday 21 November 2018

Our client works in an anti-discriminatory manner. They welcome applications from all people. The post holder will have contact with vulnerable young people. An enhanced disclosure with the DBS will be required for the successful applicant.

They are currently under represented in the project by black minority ethnic community, men and Welsh speakers.

Strictly No Agencies or other publications


Mae SYSHP yn elusen dai ers dros 30 o flynyddoedd, sydd wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc fregus sydd naill ai'n ddigartref ac wedi'u heithrio'n gymdeithasol neu sydd r potensial i fod yn ddigartref. I bobl ifanc sydd ar oed ble nad ydynt yn blant mwyach ac nad ydynt yn oedolion yn gyfan gwbl, gall bywyd fod yn eithaf anodd. I'r rheini sydd wedi gadael gofal neu wedi ymadael o'u teuluoedd ac yn poeni ble y byddant yn byw, mae'n annioddefol.

Drws Agored
Ar hyn o bryd mae gennym y swyddi gweigion a ganlyn:

Cynorthwyydd Cymorth
38.5 awr - £15,756
cyf DA/SA/10/18

Gwyliau 32 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Statudol (Pro rata ar gyfer Swyddi rhan amser)

Byddwch chi'n gweithio fel rhan o d m mewn prosiect sy'n cael ei staffio 24 awr ac efallai y bydd angen i chi weithio ar brosiectau SYSHP eraill sy'n cael eu staffio 24 awr hefyd. Byddwch yn cydweithio i greu amgylchedd sy'n rhoi teimlad o ddiogelwch i bobl ifanc a byddwch yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu synnwyr o berchnogaeth a chyfrifoldeb. Mae angen gradd o hyblygrwydd ar gyfer y swydd hon ynghyd sgiliau cyfathrebu gwych a dealltwriaeth o faterion ac anfanteision y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu da a byddwch yn gallu datrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Ffoniwch 01792 537530 i gael ffurflen gais neu gellir cael gafael ar un trwy ein gwefan yn syshp.org.uk gan ddyfynnu Cyfeirnod Swydd.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Sul 11 Tachwedd 2018
Llunio Rhestr Fer: Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018
Cyfweliadau: Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018

Mae SYSHP yn gweithio mewn ffordd gwrth-wahaniaethol. Rydym yn croesawu

Company Description

Orange Recruitment is team of recruitment specialists, with over 10 years of experience. Orange Recruitment was established to provide our clients with an abundance of highly qualified candidates, with minimal costs & minimal hassle.

Closing Date:
27/11/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings