Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

1 x Full-time Policy and Research Officer

Contract:
Contract
Category:
Full Time, Student / Graduate
Job Sector:
Charity / Not for Profit, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Bridgend, Swansea
Salary description:
£24, 686
Posted:
06/09/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP)
Job Ref:
NS/RO/09/18

1 x Full-time Policy and Research Officer

37.5 hours per week

£24,686

ref NS/RO/09/18

Holidays 32 days per year including Statutory Holidays

SYSHP is a local charity supporting young people who are homeless or at risk of homelessness in Swansea. Safe, good quality, affordable housing is an issue for all young people on limited income.  We know that one size does not fit all; not all young people thrive in traditional homelessness services. We have lots of ideas but will this work locally?  Our project to research and pilot new models of appropriate housing for young people is funded by the Nationwide Community Grants programme managed by the Community Foundation

Are you curious and enthusiastic with strong organisational skills? Do you want to find out what young people, their families and tenants want for their communities? If you are, this could be the project for you.  

We are looking for:

1 x Full-time Policy and Research Officer

You will be working within a small team to ensure the delivery of the project.

We’re looking for candidates with excellent verbal and written communication skills, intellectual curiosity and an analytical mind-set. A commitment to involving and working alongside young people and stakeholders are a pre – requisite. A degree of flexibility is required along with an understanding of the issues and disadvantages that young people face.

Please telephone 01792 537530 for an application or access via our website at syshp.org.uk quoting the Job Reference.

Closing Date for Applications: 23rd September 2018    

Shortlisting: week beginning 24th September 2018

Interviews: week beginning 1st October 2018 

SYSHP works in an anti-discriminatory manner. We welcome applications from all people. The post holder will have contact with vulnerable young people. An enhanced disclosure with the DBS will be required for the successful applicant.

We are currently under represented in the project by black minority ethnic community, men and Welsh speakers.

Strictly No Agencies or other publications1 x Swyddog Polisi ac Ymchwil Llawn Amser 

37.5 awr

£24,686

cyf NS/RO/09/18

Gwyliau 32 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Statudol (pro rata ar gyfer swydd ran amser)

Mae SYSHP yn elusen leol sy’n cefnogi pobl ifanc sy’n ddigartref neu wrth risg o ddigartrefedd yn Abertawe. Mae tai diogel, fforddiadwy o ansawdd da yn fater i bob person ifanc sydd ag incwm cyfyngedig. Gwyddom nad yw un datrysiad yn addas i bawb; nid yw pob person ifanc yn ffynnu o fewn gwasanaethau digartrefedd traddodiadol. Mae gennym lawer o syniadau ond a fydd y rhain yn gweithio’n lleol? Mae SYSHP wedi derbyn dyfarniad gan Gymdeithas Adeiladu Nationwide am brosiect blwyddyn o hyd sy’n anelu at ymchwilio i, a pheilota, modelau newydd o dai addas i bobl ifanc.  

A ydych chi’n chwilfrydig ac yn frwdfrydig gyda sgiliau trefnu da? A ydych chi eisiau canfod beth y mae pobl ifanc, eu teuluoedd a thenantiaid ei eisiau ar gyfer eu cymunedau? Os ydych chi, dyma’r prosiect i chi.  

Rydym ni’n edrych am:

1 x Swyddog Polisi ac Ymchwil Llawn Amser 37.5 awr

Byddwch chi’n gweithio o fewn tîm bach i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflenwi.

Rydym yn edrych am ymgeiswyr gyda sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, chwilfrydedd deallusol a ffordd o feddwl dadansoddol. Mae ymrwymiad i gynnwys a gweithio ochr yn ochr â phobl ifanc a rhanddeiliaid yn hanfodol. Mae gradd o hyblygrwydd yn ofynnol ynghyd â dealltwriaeth o’r materion a’r anfanteision y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.

Ffoniwch 01792 537530 am ffurflen gais neu cewch afael arni trwy ein gwefan yn syshp.org.uk gan ddyfynnu Cyfeirnod Swydd.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 23 Medi 2018  

Rhestr fer: wythnos yn dechrau 24 Medi 2018

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 1 Hydref 2018           

Gweithia SYSHP mewn ffordd nad yw’n gwahaniaethu. Croesawn geisiadau gan bawb. Bydd y deiliad swydd yn dod i gysylltiad â phobl ifanc fregus. Bydd angen datgeliad uwch gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Rydym wedi ein tangynrychioli yn y prosiect ar hyn o bryd gan y gymuned bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, dynion a siaradwyr Cymraeg.

Dim Asiantaethau na chyhoeddiadau eraill o gwbl

Company Description

Swansea Young Single Homeless Project

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for nearly 30 years.

Closing Date:
24/09/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings