Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Telephone Advisors - Cardiff

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Customer Service, Multilingual Jobs, Services / Miscellaneous
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
up to £17, 063 per annum (pro-rata)
Posted:
02/08/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Energy Saving Trust
Job Ref:
GN236

Telephone Advisors

Contractual Hours:  Full time (37.5 hours per week) fixed term contracts available up to December 2018 and March 2019, working shifts with the service operating hours of Monday to Friday 9am-6pm.

Salary: a salary package of up to £17,063 per annum (pro-rata)

Location:  Cathedral Road, a city centre location, 1 mile from train stations at Cardiff Queen Street and Cardiff Central.

Job specification

The Energy Saving Trust is looking to recruit a number of Telephone Advisors on fixed term contracts,  to join our team in delivering continued excellent customer service to consumers in Wales.

You will be responsible for ensuring performance levels are met by:

 • Providing an excellent level of customer service  at all times
 • Ensuring all enquiries are answered and accurately recorded within specified service levels and timescales
 • Actively encouraging a number of number of households to implement energy saving upgrades and behaviours within their home through both inbound and outbound calls
 • Ensuring individual and team targets are achieved within specified timescales

Knowledge, skills and qualifications required

 • Proven experience of delivering high standards of customer service
 • Solid experience of working in a call centre environment
 • Excellent telephone and customer care skills
 • Good IT skills
 • Ability to speak Welsh is highly desirable

Application process

Please submit your CV and covering letter online today. 

Closing Date: 15th August 2018.

For more information please log on to www.energysavingtrust.org.uk 

NO AGENCIES PLEASE

As an equal opportunities employer we ensure our workforce is diverse as the community we serve.

Due to potential high volumes of applicants, if you do not receive correspondence from us within two weeks of the close date, your application has on this occasion been unsuccessful.

www.energysavingtrust.org.uk


Cynghorwyr Ffôn

Oriau Cytundebol: Contractau tymor penodol llawn amser (37.5 awr yr wythnos) ar gael hyd at Ragfyr 2018 a Mawrth 2019, yn gweithio sifftiau gyda'r gwasanaeth yn weithredol rhwng 9am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cyflog: pecyn cyflog o hyd at £17,063 y flwyddyn (pro rata)

Lleoliad: Heol y Gadeirlan, lleoliad yng nghanol y ddinas, 1 filltir o orsafoedd trenau Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog.

Manyleb swydd

Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn awyddus i recriwtio nifer o Gynghorwyr Ffôn ar gontractau tymor sefydlog i ymuno â'n tîm sy'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i ddefnyddwyr yng Nghymru.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod lefelau perfformiad yn cael eu cyflawni drwy wneud y canlynol:

 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog bob amser
 • Sicrhau bod pob ymholiad yn cael ei ateb a'i gofnodi'n gywir o fewn lefelau gwasanaeth ac amserlenni penodol
 • Annog nifer o gartrefi i ddiweddaru mesurau arbed ynni ac ymddwyn mewn ffordd sy'n arbed ynni yn eu cartref drwy alwadau i mewn a galwadau allan
 • Sicrhau bod targedau unigol a thargedau'r tîm yn cael eu cyflawni o fewn amserlenni penodol

Gwybodaeth, sgiliau a chymwysterau gofynnol

 • Profiad amlwg o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel
 • Profiad cadarn o weithio mewn amgylchedd canolfan alwadau
 • Sgiliau ffôn a gofal cwsmeriaid ardderchog
 • Sgiliau TG da
 • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hynod ddymunol

Y broses gwneud cais

Anfonwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol drwy e-bost i recruitment@est.org.uk gan ddyfynnu cyfeirnod: GN236.  Dyddiad Cau 15fed o Awst 2018

Am ragor o wybodaeth ewch i www.energysavingtrust.org.uk 

DIM ASIANTAETHAU

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn sicrhau bod ein gweithlu mor amrywiol â'r gymuned a wasanaethir gennym.

Mae posibilrwydd y ceir nifer fawr o ymgeiswyr, felly os na fyddwch wedi derbyn gohebiaeth gennym o fewn pythefnos i'r dyddiad cau, ni fydd eich cais wedi bod yn llwyddiannus y tro hwn.

www.energysavingtrust.org.uk  

Company Description

Energy Saving Trust helps people to save energy every day. Through our impartial advice, commitment to undertaking research and work with businesses and governments, we are influential in driving behaviour change and inspiring new energy efficiency programmes and policies.

As an equal opportunities employer, we are committed to ensuring that our workplace and employment practices are free from discrimination, harassment or victimisation on any grounds, and all our employees are responsible for implementing these policies.
We also adopt recruitment practices and procedures that are intended to ensure equality of opportunity, and all appointments are made on merit. Unless otherwise stated, only people with the right to work in the UK may apply for these positions.

Closing Date:
25/08/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings