Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Tenancy Support Worker - Swansea

Contract:
Contract, Temporary
Category:
Full Time
Job Sector:
Charity / Not for Profit, Nursing / Social Care, Property / Lettings / Surveying
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£18, 966 pa
Posted:
02/08/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP)
Job Ref:
SW/08/18
Help Make a Difference

SYSHP is a homeless charity based in Swansea, which has been delivering services to vulnerable socially excluded and potentially homeless young people for over 20 years. For young people at an age where they are no longer children and not quite adults, life can be pretty tough. For those who have come out of care or broken up with their families and are worried where they will live, it’s often unbearable.

We provide a wide range of supported housing services and a camouflaged learning programme. SYSHP works closely with a variety of agencies bringing to the partnership the significant benefits of our ability to engage and to work with the most vulnerable service users in a holistic way supporting their individual needs.

We are looking to recruit for the following vacancies, operating within SYSHP’s floating support accommodation projects:

Tenancy Support Worker

Maternity Cover nine months post

£18,966 pro rata

37.5 hrs per week

Company Benefits include 32 days Annual Leave per year including Statutory Holidays.

Working as part of a small team you will provide housing related support to young people housed in the Swansea area. Thanks to a year's experience of working with disadvantaged young people you will be committed to providing a first class service. We are looking for an excellent communicator who is able to motivate others.

Closing Date for Applications: Tuesday 7 August 2018

Interviews:  week beginning Monday 13 August 2018

SYSHP works in an anti-discriminatory manner. We welcome applications from all people. All post-holders will have contact with vulnerable young people. An Enhanced Disclosure with the Criminal Records Bureau will be required for the successful applicants.  There is currently under-representation in the organization by the black and minority ethnic community, Welsh speakers and men.

Apply online to request an application pack

Strictly No Agencies or other publications


EICH CYFLE I HELPU I WNEUD GWAHANIAETH

Mae SYSHP yn elusen i'r digartref sydd wedi'i lleoli yn Abertawe, sydd wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc fregus sydd wedi'u hallgau yn gymdeithasol ac o bosibl yn ddigartref, ers dros 20 mlynedd. I bobl ifanc sydd ar oed ble nad ydynt yn blant mwyach ac nad ydynt yn oedolion yn gyfan gwbl, gall bywyd fod yn eithaf anodd. I'r rheini sydd wedi gadael gofal neu wedi ymadael o'u teuluoedd ac yn poeni ble y byddant yn byw, mae'n annioddefol.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau tai â chymorth a rhaglen ddysgu gudd. Mae SYSHP yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o asiantaethau gan gyflwyno i'r bartneriaeth fuddion sylweddol o'n gallu i ymgysylltu ac i weithio â'r defnyddwyr gwasanaeth mwyaf bregus mewn ffordd gyfannol gan gefnogi eu hanghenion unigol.

Rydym eisiau recriwtio i'r swydd a ganlyn, yn gweithredu o fewn prosiect Cefnogaeth Symudol SYSHP:

Gweithiwr Cefnogol Tenantiaeth

Cyfnod Mamolaeth naw mis ar ôl

£18,966 pro rata

37.5 awr yr wythnos

Ymhlith buddion y Cwmni y mae 32 diwrnod o Wyliau Blynyddol y flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Statudol.

Yn gweithio fel rhan o dîm bach byddwch chi'n darparu gwasanaeth cymorth cysylltiedig â thai hyblyg i bobl ifanc sydd wedi'u cartrefu gan yn ardal Abertawe. Diolch i flwyddyn o brofiad o weithio gyda phobl ifanc ddifreintiedig, byddwch chi'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf. Rydym yn edrych am gyfathrebwr gwych sy'n gallu ysgogi eraill.

Cyf: SW/08/18

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 7 Awst 2018

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau Dydd Llun 13 Awst 2018

Mae SYSHP yn gweithio mewn ffordd gwrth-wahaniaethol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Bydd pob deiliad swydd yn dod i gysylltiad â phobl ifanc fregus. Bydd angen datgeliad manylach gyda'r Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus.  Ar hyn o bryd ceir tangynrychiolaeth yn y sefydliad gan y gymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, siaradwyr Cymraeg a dynion

Gwaherddir Asiantaethau a chyhoeddiadau eraill

Company Description

Swansea Young Single Homeless Project

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for nearly 30 years.

Closing Date:
08/08/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings