Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

999 Call Handler (Emergency Medical Dispatcher)

Ydych chi'n chwilio am her gwerth chweil a chyffrous?

Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm sy'n gwneud gwahaniaeth gydag ateb pob galwad brys i'n canolfan gweithrediadau.

Yna ymunwch â ni fel wrthnewidydd meddygol brys (EMD), gan ateb 999 yn galw am wasanaeth ambiwlans Llundain.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, huawdl, gofalgar a diwyd sy'n gallu aros yn ddigynnwrf; prosesu gwybodaeth gan alwyr mewn sefyllfaoedd a all yn aml fod yn rhai gofidus iawn ac emosiynol iawn.

Os oes gennych brofiad o ddelio â chwsmeriaid dros y ffôn a'ch bod yn gallu dangos sgiliau cyfathrebu gwych, yna mae gweithio i wasanaeth ambiwlans Llundain yn brofiad tebyg i'r un arall.

Beth allwn ni ei gynnig i chi:

 • cyflog cystadleuol gyda hyfforddiant cynhwysfawr a chefnogol
 • cyflog ar ôl hyfforddiant £22,811 p.a. yn cynnwys hcas & angymdeithasol o'r gloch. Taliad.
 • Bydd cyflog cychwynnol yr ymgeiswyr sy'n meddu ar sgiliau, profiad a gwybodaeth hanfodol, amlwg drwy'r ystafell rheoli argyfwng yn cael ei addasu i adlewyrchu hyn
 • datblygiad o fewn tîm llawn cymhelliant a phroffesiynol
 • datblygiad parhaus i feithrin hyder a gwybodaeth
 • cymorth fel y gallwch gynnig gofal gorau i'r rheini sydd ei angen

Mae ein EMD yn seiliedig yn un o'n dwy ystafell reoli yn Llundain lle rydym yn cymryd mwy na 5,000 o alwadau brys bob 24 awr sy'n ymateb i anghenion ein claf.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn ar ddechrau eu cyflogaeth a bydd angen iddynt allu gweithio rota sifft sy'n cynnwys dyddiau, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc

Os ydych yn barod am yrfa gyffrous cymerwch y cam cyntaf a gwnewch gais nawr am 999 dynodydd galwadau – achosion meddygol brys.

Ein dyddiadau cychwyn nesaf ar gyfer y cwrs fydd: 6ed Awst 2018,17th Medi 2018 a 5 fed Tachwedd 2018.

Wneud cais ar-lein yma: http://jobs.londonambulance.nhs.uk/job/v1166882


999 Call Handler (Emergency Medical Dispatcher)

Are you looking for a rewarding and exciting challenge?

Do you want to be part of a team that makes a difference with the answer of each emergency call to our operations centre.

Then join us as an emergency medical dispatcher (EMD), answering 999 calls for the London Ambulance Service.

We are looking for motivated, articulate, caring, hardworking individuals who are able to stay calm; processing information from callers in what can often be a very distressing and highly emotional situations.

If you have experience of dealing with customers over the telephone and can demonstrate great communication skills, then working for the London Ambulance Service is an experience like no other.  

What can we offer you:

 • Competitive salary with comprehensive and supportive training
 • Salary after training £22,811 p.a. Inclusive of HCAS & Unsocial hrs. payment.
 • Candidates with demonstrable essential skills, experience and knowledge through relevant emergency control room experience will have their starting salary adjusted to reflect this
 • Development within a motivated and professional team
 • Continued development to build confidence and knowledge
 • Support so you can offer the best patient care to those who require it

Our EMD’s are based in one of our two London control rooms where we take in excess of 5,000 emergency calls every 24 hours responding to our patient’s needs.

Applicants must be aged 18 years or over at the start of employment and will need to be able to work a shift rota which covers days, nights, weekends and bank holidays

If you are ready for an exciting career take the first step and apply now for 999 Call Handler – Emergency Medical Dispatcher.

Our next available course start dates are: 6th August 2018, 17th September 2018 and 5th November 2018.

Closing Date: 21st August 2018, Midnight.

Apply online here: http://jobs.londonambulance.nhs.uk/job/v1166882

Company Description

London Ambulance Service the busiest emergency ambulance service in the UK and provide healthcare that is free to patients at the time they receive it. We are also the only London-wide NHS trust.

We have around 5,000 staff, who work across a wide range of roles based in 70 ambulance stations. We serve more than eight million people who live and work in the London area.

Closing Date:
09/08/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings