Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Operations & Delivery Coordinator / Communications Officer

Renew Wales is recruiting for two new roles to deliver the new phase of this innovative and successful programme for stimulating community-led action on climate change:

Operations & Delivery Coordinator (0.4-0.8 FTE)

Communications Officer (0.6-1.0 FTE)

Along with a full-time Programme Director these roles form the core team which supports Renew Wales within DTA Wales. Renew supports activities all across Wales, and operates through multiple mutually-beneficial partnerships with change-makers who are rooted in their communities. The work is diverse and challenging, and these roles each hold a significant level of responsibility for the success of the programme. So, we are looking for exceptional individuals who are both passionate about empowering communities to take positive action on climate change and have the experience, savvy and groundedness to get things done.

  • Salaries in the region of £25k for full-time, pro-rata for part-time, depending on qualifications and experience.
  • Some flexibility with regards to the distribution of hours across the two posts.
  • Location: Can be based anywhere in Wales, with a requirement to spend regular periods of time in our Cardiff office.

To find out more about Renew Wales please visit: www.renewwales.org.uk

To find out more about DTA Wales please visit: www.dtawales.org.uk

To have an informal chat about the roles please contact the Programme Director, Kate Hamilton katehamilton@renewwales.org.uk or 07947 154550

To apply for one of these roles you will need to complete DTA Wales’ application form which can be found here: https://www.renewwales.org.uk/news-and-events/job-openings-renew-wales-823.asp  and submit it to info@dtawales.org.uk by 9am Monday 30th July 2018.


Mae Adfywio Cymru’n recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd i gyflenwi cam newydd y rhaglen arloesol a llwyddiannus hon i ysgogi gweithredu cymunedol ar newid yn yr hinsawdd:

Cydlynydd Gweithrediadau a Chyflenwi (0.4-0.8 CALl)

Swyddog Cyfathrebu (0.6-1.0 CALl)

Ynghyd â Chyfarwyddwr y Rhaglen, sy’n swydd lawn amser, bydd y ddwy swydd hon yn rhan o’r tîm craidd sy’n cefnogi Adfywio Cymru yn DTA Cymru. Mae Adfywio’n cefnogi gweithgareddau ledled Cymru, ac yn gweithredu drwy nifer o bartneriaethau sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall gydag ysgogwyr newid sydd wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau. Mae’n waith amrywiol a heriol, ac mae i’r ddwy swydd gryn dipyn o gyfrifoldeb am lwyddiant y rhaglen. O’r herwydd, rydym yn chwilio am unigolion eithriadol sydd â diddordeb angerddol mewn grymuso cymunedau i weithredu’n gadarnhaol ar newid yn yr hinsawdd ac sydd â’r profiad, y craffter a’r synnwyr cyffredin i gyflawni pethau mewn modd effeithlon, dibynadwy ac effeithiol.

  • Cyflog o tua £25k am swydd lawn amser, pro-rata am swydd ran amser, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.
  • Rhywfaint o hyblygrwydd o ran rhannu oriau ar draws y ddwy swydd.
  • Lleoliad: Gellir ei leoli yn unrhyw le yng Nghymru gyda gofyniad i fod yn ein Swyddfeydd yng Nghaerdydd ar adegau penodol.

I gael gwybod mwy am Adfywio Cymru ewch i: www.renewwales.org.uk

I gael gwybod mwy am DTA Cymru ewch i: www.dtawales.org.uk

I gael sgwrs anffurfiol am y swyddi cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Kate Hamilton katehamilton@renewwales.org.uk neu 07947 154550

I wneud cais am un o’r swyddi hyn bydd angen i chi lenwi ffurflen gais DTA Cymru yma, https://www.renewwales.org.uk/news-and-events/agoriadau-gwaith-renew-wales-825.asp a’i chyflwyno i info@dtawales.org.uk erbyn 9am ddydd Llun 30 Gorffennaf 2018.

Company Description

Renew puts communities in touch with Peer Mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspire, support and enable others, and stimulate action on climate change at a community level.

Since 2012 Renew has supported hundreds of community groups, built a thriving network of peer-to-peer support, supported and trained community leaders and strengthened third sector organisations across Wales.

Closing Date:
31/07/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings