Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Kitchen Assistants, Maesteg | Cynorthwywyr Cegin, Maesteg

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
Hospitality / Catering, Hotels / Leisure
Region:
South Wales
Location:
Bridgend
Salary description:
£8.04 Per Hour | £8.04 yr awr
Posted:
19/06/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Linc-Cymru
Job Ref:
LC/KAM/0618

Kitchen Assistants

Ty Llwynderw, Maesteg, Bridgend

£8.04 Per Hour

18 Hours Per Week

Looking to develop your career in catering?

Want to work for an organisation that recognises the positive contributions of its staff?

We have fantastic opportunities for committed and passionate catering staff to join our team at our brand new Extra Care Schemes in Bridgend County.

This sounds great, tell me more...!

Ty Llwynderw, situated in Maesteg, is a state of the art Extra Care and Residential Care facility due to open in the autumn of 2018. 

Our extra care model allows frail older people to live independently in their own self-contained apartment, with access to a home care service permanently based on site. Each scheme will also contain a residential care unit operated by the local authority, to which we will provide catering services.

The scheme consist of apartments, hairdressing salon, communal space for social activities, spa room and restaurant facilities.

We are looking to recruit enthusiastic, positive, customer-focussed individuals willing to help us provide an excellent day to day catering services for our residents.

Duties will include, but not be limited, to:

 • Under the direction of the Chef Manager, assist in all areas of the kitchen as required, including helping to prepare and present meals to all residents on a daily basis.
 • To ensure that an exceptional level of cleanliness and hygiene is maintained throughout the kitchen and dining room.
 • Work to Health and Safety and environmental health specifications, using consistently excellent standards.
 • Building positive relationships with residents and staff.

What skills do I need to have?

You will be required to have a real passion for food and people, and a desire to build a successful career for yourself within catering. You will need to have previous kitchen experience working in a fresh food environment, and are required to pass a DBS check for the position.

You will enjoy working in a team and have a positive, inclusive attitude towards colleagues and the residents. You will also take pride in cleanliness and helpfulness on shift, and understanding that Health and Safety and Food Safety are essential in the workplace.

Did you know...?

 • The hours are great. There are no split shifts involved with this position, so there’s a good work/life balance!
 • You will be working 18 hours per week, 4.5 days a week. This is a full/Part time, permanent position and will include working weekend days and bank holidays, including Christmas.
 • Linc offer a variety of continuous learning options to allow you to progress your career in catering. This position will require training up to level 2 in Food safety Management.

This is exactly what I’m looking for! How can I apply?

You can submit an application form online via the Apply Now button or by clicking here.
The closing date for applications is 23:59 on 22nd June 2018.

So what are you waiting for?

Come and take the first steps towards your career with an organisation that is passionate about people, homes and their communities!

We look forward to hearing from you!

 

Cynorthwywyr Cegin

Ty Llwynderw, Pen-y-bont ar Ogwr

18 awr yr wythnos

£8.04 yr awr

Ydych chi am ddatblygu eich gyrfa arlwyo?

Hoffech chi weithio i sefydliad sy'n cydnabod cyfraniadau cadarnhaol ei aelodau staff?

Mae gennym gyfleoedd rhagorol i weithwyr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig ym maes arlwyo ymuno â'n tîm yn ein cynlluniau gofal ychwanegol newydd sbon yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae hyn yn swnio'n wych, dywedwch fwy...!

Mae Ty Llwynderw, a leolir ym Maesteg, yn gyfleuster gofal ychwanegol a gofal preswyl o'r radd flaenaf a fydd yn agor yn hydref 2018. 

Mae ein model gofal ychwanegol yn caniatáu i bobl hyn fregus fyw'n annibynnol yn eu fflat hunangynhwysol eu hunain, gyda mynediad at wasanaeth gofal cartref parhaol ar y safle. Bydd pob cynllun hefyd yn cynnwys uned gofal preswyl a fydd yn cael ei rhedeg gan yr awdurdod lleol, y byddwn yn darparu gwasanaethau arlwyo iddi.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys fflatiau, salon trin gwallt, man cymunol ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, ystafell sba a chyfleusterau bwyta.

Rydym am recriwtio unigolion brwdfrydig a chadarnhaol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac sy’n barod i'n helpu i ddarparu gwasanaethau arlwyo rhagorol o ddydd i ddydd ar gyfer ein preswylwyr.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:

 • O dan gyfarwyddyd y prif gogydd, cynorthwyo ym mhob rhan o'r gegin yn ôl y gofyn, gan gynnwys helpu i baratoi a chyflwyno prydau bwyd i'r holl breswylwyr o ddydd i ddydd
 • Sicrhau bod safon uchel o hylendid a glanweithdra yn cael ei chynnal ym mhob rhan o'r gegin a'r ystafell fwyta
 • Gweithio yn unol â gofynion iechyd a diogelwch ac  iechyd yr amgylchedd, gan ddefnyddio safonau sy’n rhagorol yn gyson
 • Adeiladu cydberthnasau cadarnhaol â phreswylwyr a'r staff

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Bydd gofyn i chi fod yn wirioneddol angerddol am fwyd, gyda'r awydd i adeiladu gyrfa lwyddiannus i chi eich hun ym maes arlwyo. Bydd angen i chi fod wedi cael profiad blaenorol o weithio mewn cegin o fewn amgylchedd bwyd ffres, ac mae'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd.

Byddwch yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm a bod ag agwedd gadarnhaol a chynhwysol o ran eich cydweithwyr a'r preswylwyr. Byddwch hefyd yn ymfalchïo mewn glanweithdra a threfn wrth weithio'r sifft, ac yn deall bod iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd yn hanfodol yn y gweithle.

Wyddoch chi...?

 • Mae'r oriau'n ddelfrydol. Nid oes unrhyw sifftiau wedi’u rhannu yn rhan o'r swydd hon, sy'n golygu cydbwysedd gwaith/bywyd da!
 • Byddwch yn gweithio 18 awr bob wythnos, 4.5 diwrnod yr wythnos. Swydd llawn amser / rhan amser barhaol yw hon a bydd yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc, gan gynnwys y Nadolig.
 • Mae Linc yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dysgu parhaus er mwyn caniatáu i chi symud ymlaen â'ch gyrfa arlwyo. Bydd yn ofynnol i chi gael hyfforddiant hyd at Lefel 2 mewn rheoli diogelwch bwyd ar gyfer y swydd hon.

Dyma'r union swydd yr oeddwn i'n edrych amdani! Sut ydw i'n gallu gwneud cais?

Gallwch gyflwyno ffurflen gais ar-lein. Y dyddiad cau ar gyfer eich cais yw 23:59 ar 22/06/2018

Felly pam ydych chi'n oedi?

Cymerwch y camau cyntaf tuag at eich gyrfa o fewn sefydliad sy'n angerddol am bobl, cartrefi a'u cymunedau!

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Company Description

Linc specialises in the provision of affordable housing, social care and health services in Wales. We are a socially responsible business and have successfully operated for over 30 years. Our business is made up of 3 distinct parts: Linc Homes, Linc Care and Linc Business Services.


Linc Homes provides social and affordable homes to rent and buy. We deliver a comprehensive management and maintenance service to our tenants.


Linc Care provides independent living services in Wales, including nursing care for elders. We have an exciting programme of expansion underway with career opportunities available for those who want to help us make a difference.


Linc Business Services provides IT, Finance, HR and Land & Property services across the business.

Closing Date:
23/06/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings