Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Housekeeping Assistant - Maesteg

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
Domestic / Cleaning, Hospitality / Catering, Hotels / Leisure, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Bridgend
Salary description:
£8.04 per hour
Posted:
20/06/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Linc-Cymru
Job Ref:
LC/HA/0618M

Housekeeping Assistant

Ty Llwynderw, Maesteg

£8.04 per hour

20 hours per week

Want to work for an organisation that recognises the positive contributions of its staff?

We have fantastic opportunities for committed and passionate Housekeeping professionals to join our team at our brand new Extra Care Schemes in Bridgend County.

This sounds great, tell me more...!

Ty Llwynderw situated in Maesteg is a state of the art Extra Care and Residential Care facility due to open in the autumn of 2018. 

Our extra care model allows frail older people to live independently in their own self-contained apartment, with access to a home care service permanently based on site. Each scheme will also contain a residential care unit operated by the local authority, which we will have a duty to service and maintain.

The scheme consist of private apartments, hairdressing salon and communal space for social activities, spa room and restaurant facilities.

We are looking to recruit enthusiastic, customer-focussed individuals willing to help us provide an excellent day-to-day housekeeping service for our residents.

Duties will include:

 • Ensuring that a high standard of hygiene and cleanliness is maintained throughout the Schemes.
 • Ensuring all equipment used is well maintained and in good working order and to report repairs.
 • Ensuring that all rooms and common spaces are properly cleaned and maintained throughout the building.
 • Providing a laundry service to the Residential Care unit
 • Maintaining stock sheets of all cleaning supplies.
 • Ensuring the storage and use of all cleaning materials conforms to the Scheme’s COSHH policy.

What skills do I need to have?

You will be required to have a real passion for service, and a desire to build a successful career for yourself within our organisation. Ideally, you will need to have some experience working within a professional cleaning/housekeeping environment.

You will enjoy working as part of a team and have a positive attitude to supporting your colleagues and the residents. You will also take pride in cleanliness and organisation on shift, understanding that Health and Safety essential in the workplace.

Did you know...?

You will be working 20 hours per week, typically 4 hours a day, 5 days a week. This will include working weekend and bank holidays, including Christmas.

The hours are great; typically, shift start and end times are between 9am – 2.30pm, although some earlier or later times may be required.

Linc offer a variety of continuous learning options to allow you to progress your career.

This is exactly what I’m looking for!

Please make your application online; interviews are planned for week commencing 30th July 2018

This vacancy closes at 23:59 on 22/06/2018

So what are you waiting for?

Come and take the first steps towards your career with an organisation that is passionate about people, homes and their communities!

We look forward to hearing from you!

To Apply for this role, please click here or the apply now button below

Cynorthwyydd Cadw Ty

Ty Llwynderw, Maesteg

20 awr yr wythnos

£8.04 yr awr

Hoffech chi weithio i sefydliad sy'n cydnabod cyfraniadau cadarnhaol ei aelodau staff?

Mae gennym gyfleoedd rhagorol i weithwyr proffesiynol cadw ty ymroddedig a brwdfrydig ymuno â'n tîm yn ein cynlluniau gofal ychwanegol newydd sbon yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr..

Mae hyn yn swnio'n wych, dywedwch fwy...!

Mae Ty Llwynderw, a leolir ym Maesteg, yn gyfleuster gofal ychwanegol a gofal preswyl o'r radd flaenaf a fydd yn agor yn hydref 2018. 

Mae ein model gofal ychwanegol yn caniatáu i bobl hyn fregus fyw'n annibynnol yn eu fflat hunangynhwysol eu hunain, gyda mynediad at wasanaeth gofal cartref parhaol ar y safle. Bydd pob cynllun hefyd yn cynnwys uned gofal preswyl a fydd yn cael ei rhedeg gan yr awdurdod lleol, a ni fydd yn gyfrifol am ei gwasanaethu a'i chynnal. Mae'r cynlluniau yn cynnwys fflatiau, salon trin gwallt, man cymunol ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, ystafell sba a chyfleusterau bwyta.

Rydym am recriwtio unigolion brwdfrydig sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac sy’n barod i'n helpu i ddarparu gwasanaeth cadw ty rhagorol o ddydd i ddydd ar gyfer ein preswylwyr.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys:

 • Sicrhau bod safon uchel o hylendid a glanweithdra yn cael ei chynnal drwy'r holl gynlluniau
 • Sicrhau bod yr holl offer a ddefnyddir yn cael eu cynnal yn dda ac yn gweithio'n iawn, ac adrodd ynghylch gwaith trwsio angenrheidiol
 • Sicrhau bod yr holl ystafelloedd a mannau cymunol yn cael eu glanhau a'u cynnal yn iawn drwy'r holl adeilad
 • Darparu gwasanaeth golchi dillad ar gyfer yr uned gofal preswyl
 • Cynnal taflenni stoc o'r holl nwyddau glanhau
 • Sicrhau bod storio a'r defnydd o'r holl nwyddau glanhau yn cydymffurfio â pholisi COSHH y cynllun

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Bydd gofyn i chi fod yn wirioneddol angerddol am ddarparu gwasanaeth, gyda'r awydd i adeiladu gyrfa lwyddiannus i chi eich hun o fewn ein sefydliad. Yn ddelfrydol, bydd angen i chi fod wedi cael rhai profiad o weithio o fewn amgylchedd glanhau / cadw ty proffesiynol.

Byddwch yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm a bod ag agwedd gadarnhaol o ran cefnogi eich cydweithwyr a'r preswylwyr. Byddwch hefyd yn ymfalchïo mewn glanweithdra a threfn wrth weithio'r sifft, ac yn deall bod iechyd a diogelwch yn hanfodol yn y gweithle.

Wyddoch chi...?

Byddwch yn gweithio 20 awr bob wythnos, 4 awr y dydd yn gyffredinol, 5 diwrnod yr wythnos. Bydd hyn yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc, gan gynnwys y Nadolig.

 Mae'r oriau'n ddelfrydol; yn gyffredinol, mae'r sifftiau'n dechrau am 9am ac yn gorffen am 2.30pm, er efallai y bydd angen dechrau'n gynharach neu'n hwyrach o bryd i'w gilydd.

Mae Linc yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dysgu parhaus er mwyn caniatáu i chi symud ymlaen â'ch gyrfa.

Dyma'r union swydd yr oeddwn i'n edrych amdani! Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Gallwch wneud cais ar ein wefan; bydd y cyfweliadau yn cymrud lle yn ystod wythnos 30fed Gorfennaf 2018.

Mae'r swydd wag hon yn cau am 23:59 on 22/06/2018

Felly pam ydych chi'n oedi?

Cymerwch y camau cyntaf tuag at eich gyrfa o fewn sefydliad sy'n angerddol am bobl, cartrefi a'u cymunedau!

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Company Description

Linc specialises in the provision of affordable housing, social care and health services in Wales. We are a socially responsible business and have successfully operated for over 30 years. Our business is made up of 3 distinct parts: Linc Homes, Linc Care and Linc Business Services.


Linc Homes provides social and affordable homes to rent and buy. We deliver a comprehensive management and maintenance service to our tenants.


Linc Care provides independent living services in Wales, including nursing care for elders. We have an exciting programme of expansion underway with career opportunities available for those who want to help us make a difference.


Linc Business Services provides IT, Finance, HR and Land & Property services across the business.

Closing Date:
23/06/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings