Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Extracare Service Manager - Bridgend

Contract:
Permanent
Category:
Full Time, Managerial / Executive
Job Sector:
Charity / Not for Profit, HR / Training, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Bridgend
Salary description:
£32, 720.00 pa
Posted:
31/05/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Linc-Cymru
Job Ref:
LC/SM/MTB

Extracare Service Manager

Maesteg & Tondu, Bridgend

£32,720.00 pa

Full Time

An exciting opportunity is available for an experienced and highly motivated manager to deliver a safe, effective and high-quality service across our two new Extracare services in Maesteg and Tondu.

As the Service Manager, you will act as a representative for older people and create communities where tenants maximise their independence whilst receiving the appropriate care and support for their needs. You will also work in partnership with Bridgend County Borough Council to deliver the local authority-run residential care service at each site.

The successful candidate must have the ability to lead and motivate a team and have good communication skills to develop positive working relationships with tenants, contractors and stakeholders. You must have experience of working with older people within a Housing or Care environment (or equivalent relevant experience); a Health, Housing or Social Care qualification and proven working experience of welfare benefits.

A DBS check is required for this role (funded by Linc-Cymru). 

The closing date for applications is 27th May @ 23:59

To Apply for this role, please click here or the apply now button below


Rheolwr y Gwasanaeth

Extracare - Pen-y-bont ar Ogwr

£32,720.00 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous ar gael ar gyfer rheolwr profiadol ac uchel ei gymhelliant i gyflenwi gwasanaeth diogel, effeithiol ac o ansawdd uchel ar draws ein dau wasanaeth Extracare newydd ym Maesteg a Thondu.

Fel Rheolwr y Gwasanaeth, byddwch chi'n gweithredu fel cynrychiolydd ar gyfer pobl hyn ac yn creu cymunedau lle bydd tenantiaid yn gwneud y gorau o'u hannibyniaeth ac  yn derbyn y gofal a'r cymorth priodol ar gyfer eu hanghenion ar yr un pryd.  Byddwch chi hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gyflenwi'r gwasanaeth gofal pres wyl a reolir gan yr awdurdod lleol ar bob safle.

Bydd yn rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i arwain a chymell tîm gan feddu ar sgiliau cyfathrebu da er mwyn datblygu cydberthnasau gweithio cadarnhaol gyda thenantiaid, contractwyr a rhanddeiliaid. Mae'n rhaid bod gennych brofiad o weithio gyda phobl hyn o fewn amgylchedd tai neu ofal (neu brofiad perthnasol cyfatebol); cymhwyster iechyd, tai neu ofal cymdeithasol a phrofiad gwaith profedig o fudd-daliadau lles.

Mae gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofynnol ar gyfer y rôl hon (a ariannwyd gan Linc-Cymru).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Mai am 11:59pm

Company Description

Linc specialises in the provision of affordable housing, social care and health services in Wales. We are a socially responsible business and have successfully operated for over 30 years. Our business is made up of 3 distinct parts: Linc Homes, Linc Care and Linc Business Services.


Linc Homes provides social and affordable homes to rent and buy. We deliver a comprehensive management and maintenance service to our tenants.


Linc Care provides independent living services in Wales, including nursing care for elders. We have an exciting programme of expansion underway with career opportunities available for those who want to help us make a difference.


Linc Business Services provides IT, Finance, HR and Land & Property services across the business.

Closing Date:
31/05/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings