Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Rheolwr Partneriaethau - CITB

Rheolwr Partneriaethau - CITB

£44,677 to £58,391 y flwyddyn (yn ddarostyngedig i ddyfarniad cyflog)

Symudol - Gogledd Cymry

Ref: 063/18

Y Rôl

 Mae’r rôl allweddol hon yn y Tîm Partneriaethau’n gyfrifol am ddatblygu ymgysylltiad allanol, dylanwadol ar draws ystod eang o randdeiliaid i effeithio’n gadarnhaol ar ofynion sgiliau a delwedd y diwydiant, ac yn ei dro, ar yr economi leol. Byddwch yn arwain portffolios a seilir ar brosiectau ar draws Prydain Fawr a chymryd cyfrifoldeb am ymgysylltiad lefel uchel ar draws portffolio o gyfrifon â chyflogwyr a rhanddeiliad allweddol, cenedlaethol. Er bod cylch gwaith Prydain Fawr-eang gan y rôl hon, prif gylch gwaith daearyddol y rôl yw Gogledd Cymru, felly, bydd ymgeiswyr yn byw yn neu yn agos at y rhanbarth hon.

Mae rôl y Rheolwr Partneriaethau yn hanfodol i sicrhau bod gan y diwydiant adeiladu’r cyflenwad o bobl â’r sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen arno. Gan ddefnyddio sgiliau cyfathrebu a negodi ardderchog, bydd y Rheolwr Partneriaethau’n creu perthnasau cadarnhaol â chyflogwyr, rhanddeiliaid a phenderfynwyr allweddol ar lefelau cenedlaethol trwy gydol y broses o ddylunio a gweithredu mapiau o randdeiliaid a strategaethau ar gyfer ymgysylltu. Bydd y rôl yn adeiladu a chynnal partneriaethau a chydweithrediadau sy’n mynd i’r afael â heriau ynglŷn â bylchau sgiliau a darparu gwybodaeth a mewnwelediadau amserol i hysbysu ymchwil ac ymatebion polisi cenedlaethol. Fel y cyfryw, bydd y rôl â ffocws allanol, yn ennill dylanwad ac ymgysylltiad ar lefel uchel ar draws y diwydiant a bydd yn cynnwys yr angen i rwydweithio’n helaeth ac adeiladu perthnasau.

Amdanoch chi

Byddwch yn gallu arddangos y sgiliau hanfodol y mae gofyn amdanynt i fod yn llwyddiannus yn y rôl, gan gynnwys:

  • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar effeithiol iawn sy’n ysbrydoli a gyrru newid
  • Sgiliau rhwydweithio ardderchog a sgiliau gwrando gweithredol
  • Uwch sgiliau dylanwadu a negodi
  • Dawn dros gydweithredu ac ymgysylltu
  • Sgiliau rheoli amser a hunanreoli effeithiol
  • Y gallu i nodi a dadansoddi cyfleoedd strategol posib a chreu effaith strategol

Mae dealltwriaeth eglur o anghenion a datblygiad y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd sgiliau ac addysg yn ddymunol ar gyfer y rôl heriol hon. Yn ogystal, bydd sgiliau Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn fuddiol.

Bydd angen teithio’n aml ar draws Gogledd Cymru ac, yn ôl gofyn y rôl, ar draws Prydain Fawr.

Amdanom ni

CITB yw’r Cyngor Sgiliau Sector sy’n gweithio i ddarparu gweithlu adeiladu diogel, proffesiynol a llawn gymwys. Trwy gynrychioli pob rhan o’n diwydiant, rydym yn siapio’r ffordd y mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu a’i ariannu i gwrdd ag anghenion esblygol sector adeiladu’r DU.

Buddion

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd ardderchog, yn ogystal â chyflog a phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio.

Sut i ymgeisio

Dylai ymgeiswyr ddychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau i debra.jenkins@citb.co.uk erbyn 21ain Mai 2018.

Nodwch, ni dderbynnir unrhyw CVau

Dyddiad cau: 21ain Mai 2018.

Rhagwelir y caiff cyfweliadau eu cynnal ar 4ydd a 5ed Mehefin 2018.

Os ydych eisiau trafod y rôl hon mewn mwy o fanylder, cysylltwch â Mark Bodger.
(mark.bodger@citb.co.uk)

Dyfynnwch y cyfeirnod 063/18 ar bob cais/darn o ohebiaeth

Click here to apply https://www.citb.co.uk/jobs/search-jobs-apply/partnerships-manager-063-1811/

Company Description

CITB or Construction Industry Training Board is the Industry Training Board

Closing Date:
22/05/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings