Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Housing Manager Co-ordinator - Swansea

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Charity / Not for Profit, Property / Lettings / Surveying
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£22, 034
Posted:
20/10/2017
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP)
Job Ref:
HMC/10/17/FT

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for over 20 years. For young people at an age where they are no longer children and not quite adults, life can be pretty tough. For those who have come out of care or broken up with their families and are worried where they will live, it’s unbearable.
We currently have the following vacancy:  

1 x Housing Manager Co-ordinator
37.30 hours
salary £22,034
Holidays 32 days per year including Statutory Holidays

The post holder will take the lead role in the provision of housing management and related services, liaising closely with other senior members of staff as required thus ensuring that SYSHP delivers quality housing where young people feel safe and secure and want to live.

Key areas of responsibility are:   

•       Housing and Tenancy Management, making sure young people understand their rights and comply with the obligations of their agreements

•       Estate management and maintenance, making sure that properties are let to a lettable    standard and are well maintained

•       Void control / lettings and allocations, making sure waiting lists are up to date and voids    are minimised through timely allocation of properties

•       Income management, benefit applications are made thus minimizing arrears and     maximising income. 

•       Participation, encouraging young people to voice their views and be involved in how we     manage our accommodation

Please telephone 01792 537530 for an application or access via our website at syshp.org.uk quoting the Job Reference: HMC/10/17/FT

Closing Date for applications: Midday Wednesday 25th October 2017

Shortlisting: Wednesday 25th October 2017

Interviews: Thursday 2nd November 2017

SYSHP works in an anti-discriminatory manner. We welcome applications from all people. The post holder will have contact with vulnerable young people. An enhanced disclosure with the DBS will be required for the successful applicant.

We are currently under represented in the project by black minority ethnic community, men and Welsh speakers.

Strictly No Agencies or other publications


Mae SYSHP yn elusen dai ers dros 20 o flynyddoedd, sydd wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc fregus sydd naill ai’n ddigartref ac wedi’u heithrio’n gymdeithasol neu sydd â’r potensial i fod yn ddigartref. I bobl ifanc sydd ar oed ble nad ydynt yn blant mwyach ac nad ydynt yn oedolion yn gyfan gwbl, gall bywyd fod yn eithaf anodd. I'r rheini sydd wedi gadael gofal neu wedi ymadael o'u teuluoedd ac yn poeni ble y byddant yn byw, mae'n annioddefol.

Mae gennym y swydd wag a ganlyn:

1 x Cydlynydd Rheolwr Tai 37.30 awr cyflog £22,034

Gwyliau 32 diwrnod y flwyddyn yn cynnwys Gwyliau Statudol

Bydd y deiliad swydd yn arwain wrth ddarparu rheolaeth tai a gwasanaethau cysylltiedig, gan weithio’n agos gydag uwch aelodau o staff eraill yn ôl yr angen ac yn sicrhau bod SYSHP yn cyflenwi tai o ansawdd ble y mae pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel ac yn saff ac eisiau byw.

Prif feysydd cyfrifoldeb yw:   

•       Rheoli Tai a Thenantiaeth, gan sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau ac yn cydymffurfio gyda rhwymedigaethau eu cytundebau

•       Rheoli ystâd a chynnal a chadw, gan sicrhau bod eiddo yn cael eu gosod i safon osodadwy ac yn cael eu cadw’n dda

•       Rheoli tai gwag / gosodiadau a dyraniadau, gan sicrhau bod rhestrau aros yn gyfredol a bod eiddo gwag yn cael eu hisafu trwy ddyrannu eiddo yn brydlon

•       Rheoli incwm, ceisiadau am fudd-daliadau yn cael eu gwneud gan hynny yn isafu ar ôl-ddyledion ac uchafu ar incwm. 

•       Cyfranogi, annog pobl ifanc i leisio’u barn a chwarae rhan yn y ffordd yr ydym yn rheoli ein llety

Ffoniwch 01792 537530 i gael ffurflen gais neu gellir cael gafael ar un trwy ein gwefan yn  syshp.org.uk gan ddyfynnu Cyfeirnod Swydd: HMC/10/17/FT

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau yw: Hanner Dydd, Dydd Mercher 25 Hydref 2017

Llunio rhestr fer: Dydd Mercher 25 Hydref 2017

Cyfweliadau: Dydd Iau 2 Tachwedd 2017

Mae SYSHP yn gweithio mewn ffordd gwrth-wahaniaethol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Bydd pob deiliad swydd yn dod i gysylltiad â phobl ifanc fregus. Bydd angen Datgeliad Manylach gyda'r Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus.  

Mae pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl dduon, dynion a siaradwyr Cymraeg yn cael eu tangynrychioli yn y sefydliad ar hyn o bryd.

Gwaherddir Asiantaethau a chyhoeddiadau eraill

Company Description

Swansea Young Single Homeless Project

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for nearly 30 years.

Closing Date:
26/10/2017

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings