Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Part time Support Assistant - Swansea

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
Charity / Not for Profit, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£15, 318 Pro rata;
Posted:
20/10/2017
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP)
Job Ref:
DA/SA/09/17/PT

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for 30 years. For young people at an age where they are no longer children and not quite adults, life can be pretty tough. For those who have come out of care or broken up with their families and are worried where they will live, it’s unbearable.

Drws Agored

1 x Part time Support Assistant
19.25 hours
salary £15,318 Pro rata;

Holidays 32 days per year including Statutory Holidays (Pro rata for Part time post)

You will be working as part of a team in a busy 24 hour staffed project and may be required to work at other 24 hour staffed SYSHP projects. You will work together to create an environment which provides young people with a feeling of security and will support young people to develop a sense of ownership and responsibility. A degree of flexibility is required for this position along with excellent communications skills and an understanding of the issues and disadvantages that face young people. You will have good communication skills and will be able to problem solve and make decisions.

Closing Date for Applications: Wednesday 25th October 2017

Shortlisting: Friday 27th October 2017

Interviews: Monday 6th November 2017 

Mae SYSHP yn elusen dai ers dros 30 o flynyddoedd, sydd wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc fregus sydd naill ai’n ddigartref ac wedi’u heithrio’n gymdeithasol neu sydd â’r potensial i fod yn ddigartref. I bobl ifanc sydd ar oed ble nad ydynt yn blant mwyach ac nad ydynt yn oedolion yn gyfan gwbl, gall bywyd fod yn eithaf anodd. I'r rheini sydd wedi gadael gofal neu wedi ymadael o'u teuluoedd ac yn poeni ble y byddant yn byw, mae'n annioddefol.

Drws Agored

Ar hyn o bryd mae gennym y swyddi gweigion a ganlyn:

1 x Cynorthwyydd cymorth rhan amser 19.25 awr cyflog £15,318 Pro rata; cyf DA/SA/09/17/PT

Gwyliau 32 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Statudol (Pro rata ar gyfer Swyddi rhan amser)

Byddwch chi’n gweithio fel rhan o dîm mewn prosiect sy’n cael ei staffio 24 awr ac efallai y bydd angen i chi weithio ar brosiectau SYSHP eraill sy’n cael eu staffio 24 awr hefyd. Byddwch yn cydweithio i greu amgylchedd sy’n rhoi teimlad o ddiogelwch i bobl ifanc a byddwch yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu synnwyr o berchnogaeth a chyfrifoldeb. Mae angen gradd o hyblygrwydd ar gyfer y swydd hon ynghyd â sgiliau cyfathrebu gwych a dealltwriaeth o faterion ac anfanteision y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu da a byddwch yn gallu datrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Ffoniwch 01792 537530 i gael ffurflen gais neu gellir cael gafael ar un trwy ein gwefan yn  syshp.org.uk gan ddyfynnu Cyfeirnod Swydd.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:    Dydd Mercher 25 Hydref 2017

Llunio Rhestr Fer:                            Dydd Gwener 27 Hydref 2017

Cyfweliadau:                                     Dydd Llun 6 Tachwedd 2017 

  Mae SYSHP yn gweithio mewn ffordd gwrth-wahaniaethol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Bydd y deiliad swydd yn dod i gysylltiad â phobl ifanc fregus. Bydd angen Datgeliad Manylach gyda'r Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.  

Mae pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl dduon, dynion a siaradwyr Cymraeg yn cael eu tangynrychioli yn y sefydliad ar hyn o bryd.

Gwaherddir Asiantaethau a chyhoeddiadau eraill

Company Description

Swansea Young Single Homeless Project

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for nearly 30 years.

Closing Date:
26/10/2017

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings