Company Profile

S4C

S4C is the only Welsh language TV channel in the world. As a public service broadcaster, it commissions independent production companies in Wales to make the most of its programs. ITV Wales is also being commissioned to produce programs. BBC Wales produces about ten hours a week of programs for S4C, including the news and the daily drama Pobol y Cwm, funded from the license fee.

S4C broadcasts over 115 hours of programming per week - sports, drama and music to factual, entertainment and events - on different platforms, including the web. S4C offers extensive services for children: Cyw for younger viewers, Stwnsh for older children and programs for children and teenagers.


S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn byd. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae'n comisiynu cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru i wneud y rhan fwyaf o'i raglenni. Mae ITV Cymru hefyd yn cael ei gomisiynu i gynhyrchu rhaglenni. Mae BBC Cymru yn cynhyrchu tua deg awr yr wythnos o raglenni ar gyfer S4C, gan gynnwys y newyddion a'r ddrama ddyddiol Pobol y Cwm, wedi'u hariannu o ffi'r drwydded.

Mae S4C yn darlledu dros 115 awr o raglenni bob wythnos - o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau - ar wahanol llwyfannau, gan gynnwys y we. Mae S4C yn cynnig gwasanaethau helaeth ar gyfer plant: Cyw ar gyfer y gwylwyr iau, Stwnsh ar gyfer plant hŷn a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Latest Jobs from S4C

Click here to view S4C's jobs

Latest Job Listings